ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោមព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹងទទួលបាន រាល់ចំណេះខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក!!

វិធីតំលើងច្រើនប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ (វិនដោស្សអិចក្សភី, វិសតា, សឺវ៉ឺ 2003, ស៊ូស៊ីឡាយនុចក្ស) ទៅក្នុងខំព្យូរ័រតែមួយ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក