ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោមព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹងទទួលបាន រាល់ចំណេះខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក!!

ការជូនពរ (Wishes) ឆ្នាំថ្មី (New Year) សកល !!!ពួកជំនូនពរ ពី "ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក KhmerITForYou"

We wish our "ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក KhmerITForYou" blog's visitors  a very happy New Year.

យើង ជូនពរ ពួកទស្សនាករ នៃ ប្លក "ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក KhmerITForYou" របស់យើង មួយ ឆ្នាំថ្មី រីករាយ បំផុត។
If you're staying home for New Year, we wish you great cheer. If you're trying to get away for New Year, we wish you great success.

បើ រាល់គ្នា កំពុងនៅផ្ទះ សំរាប់ ឆ្នាំ ថ្មី, យើង ជូនពរ រាល់គ្នា ភាពរីករាយ ប្រពៃ។ បើ រាល់គ្នា កំពុងព្យាយាម ចេញដើរ សំរាប់ ឆ្នាំ ថ្មី, យើង ជូនពរ រាល់គ្នា ភាពជោគជ័យ ប្រពៃ។

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក