ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោមព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹងទទួលបាន រាល់ចំណេះខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ ខ្មែរ-អង់គ្លេស ឆ

ចុច Ctrl + លើក្តារចុច(Keyboard) ដើម្បីមើលពង្រីកអក្សរខ្មែរ, ចុចCtrl O(សូន្យ) ដើម្បីត្រឡប់មកដើមវិញ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក