ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន (Information Technology)

ខ្មែរ
អង់គ្លេស
បារាំងកញ្ជ្រោងភ្លើង
Firefox
Firefox
កំណែ
Version
Version
កាតក្រាភិក, កាតវីដេអូ
Graphic card, video card
Carte graphique, carte vidéo
កាត់តរូបថត
Image editing
Edition d'images
កែប្រែវិឌីអូ
Video editing
Edition de vidéos
កាតបណ្តាញ
Network card
Carte réseau
កាតសំលេង
Sound card
Carte son
ក្តារចុច
Keyboard
Clavier
ក្តារមេ
Mainboard, Motherboard
Carte mère
ក្រមអក្សរ
Fonts
Policesខំព្យូរើ
Computer
Ordinateur
ខំព្យូរើបំរើសេវា
Server
Serveur
ខំព្យូរើភ្ញៀវ
Client
Client
ខ្ទង់
Key, Cell
Touche, Celluleគ្រាប់ចុច
Key
Toucheចុចឆ្វេង
Left click
Cliquer gauche
ចុចឌុប
Double click
Cliquer deux fois
ចុចស្តាំ
Right click
Cliquer droitវ៉ែបសៃថ៍

Website
Site web
តំលើង
Install
Installerថតឯកសារ
Folder, Directory
Dossier
ចំលង
Copy
Copierទំព័រវ៉ែប
Web page
Page web
ទាញយក
Download
Télécharger
ទិន្នន័យ
Data
Données
ទ្រង់ទ្រាយ កិ.
Format
Formatterបង្ហាប់
Compress
Compresser
បញ្ជូន...ទៅ
Transfer
Transférer
បញ្ជូន...ឡើង
Upload
Télécharger montant
បំណែក
Partition
Partition
បណ្តាញខំព្យូរើ
Computer Network
Réseau informatique
បិទភ្ជាប់
Paste
Coller
បិទដំណើរ
Turn off
éteindre
បើកដំណើរ
Turn on
Allumer
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិខំព្យូរើ
Computer Operating System
Système d'exploitation d'ordinateurs
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិថាស
Disk Operating System
Système d'exploitation de disques
អក្សរកូដចំហ
Open source
Open source
ប្លក
Blog
Bloggeurផែនស៊ាម
Pentium
Pentium
ផ្ទាំងប្ទាក់ក្រាភិក
Graphic User Interface : GUI
Interface graphique
ផ្នែកទន់
Software
Logiciel
ផ្នែកទន់កម្មសិទ្ធិ
Proprietory software
Logiciel propriétaire
ផ្នែកទន់បោះបង់
Abandonware
Abandongiciel
ផ្នែកទន់ក្រុមហ៊ុន
Firmware
Progiciel
ផ្នែកទន់ផ្សាយពាណិជ
Adware, Advertise software
Publiciel
ផ្នែកទន់ភាគហ៊ុន
Shareware
Partagiciel
ផ្នែកទន់រប៉ិលរប៉ូច
Malware
Logiciel malveillant
ផ្នែកទន់សេរី
Free software
Logiciel libre
ផ្នែកទន់ឥតគិតថ្លៃ
Freeware
Gratuiciel
ផ្នែករឹង
Hardware
Matériel informatiqueពន្លា
Decompress
Décompresserម៉ាខិនថស្សអែផ័ល ឬ មេខ
Macintosh Apple or Mac
Macintosh Apple ou Mac
មៃក្រូអង្គបញ្ជា
Microprocessor
Microprocesseur
មេខលា
Mekhala
Mekhalaរត់
Run, Execute
Lancer, Exécuter
រូបតំណាង
Icon
Icôneលំនាំដើម
Default
Défautវាយអត្ថបទ
Text editing
Edition de textes
វិនដោស្ស អិចក្សភី
Windows XP
Windows XPសកម្មភាពពាណិជ
Commercial activities
Activités commercialesហាងសេវាអិនរើណែត
Internet café, Cyber café
Cybercaféលីនុក្ស៍
Linux
Linuxអង្គចងចាំ, សតិ
Memory
Mémoireឧបកររាវរក
Browser
Navigateur
ឧបកររាវរកវ៉ែប
Web browser
Navigateur Web
ឯកសារ
File
Fichier

1 វិចារ:

  1. chantra says

    It's Computer English-Khmer Glossary

    http://prdownloads.sourceforge.net/khmer/Glossary_3.2.pdf?download

    It's could help you!


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក