ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

ភាសាខ្មែរ តាម ក្រសែភ្នែកអ្នកប្រើប្រាស់

១. គឺ គ្មាន ជា, ជា គ្មាន គឺ (ប៉ុន្តែ ជា អាចប្រើប្រាស់ ជំនួស គឺ និងច្រាសវិញ)

ឧទាហរ៖
  • - បងខ្ញុំ ជាកម្មករលីសែង នៅកំពង់ផែ (មិនត្រូវសរសេរ បងខ្ញុំ គឺជាកម្មករលីសែង នៅកំពង់ផែ) 
  • - ចំណុចសំខាន់ នៃការចរចារ គឺ ធ្វើយ៉ាងណាយល់ស្របស្រដៀងគ្នា លើបញ្ហា ត្រូវបានចរចារ 
  • - នេះគឺ បញ្ហាសំខាន់ ឬ នេះជា បញ្ហាសំខាន់ (មិនត្រូវសរសេរ នេះគឺជា បញ្ហាសំខាន់) 
២. ដើម្បី, (មិនត្រូវសរសេរ ដើម្បីអោយ, )

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក