ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

Logo Sport of Cambodia

ខាងក្រោមនេះជារូបសញ្ញាសាកល្បងនៃកីឡាប្រទេសកម្ពុជា៖

1 វិចារ:

  1. chantra says

    Don't left you blog dead...!


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក