ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

មេខលា កំណែ 2.0.0.3 ហួសសម័យ (out of date) ហើយ, អង្កាល់ KhmerOS នឹងបន្ទាន់សម័យ (update) មេខលា កំណែ 3.0

ភាពខុសគ្នា រវាង ផ្ទាំងប្រទាក់ (Interface) កញ្ជ្រោងភ្លើង (Firefox 3.0.1) និង ផ្ទាំងប្រទាក់ មេខលា (Mekhala 2.0.0.3) ក្នុងការបង្ហាញ ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា លើ អិនរើណែត។ ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក FireFox 3.0.1
ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល ប្រព័ន្ធប្លក "ខ្មែរ WordPress" ។

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក