ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

How to install Khmer Unicode fonts for Android on your smart phone


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562141107166091&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater


Download "How to install Khmer Unicode for Android on your smart mobile"
http://deumtnout.files.wordpress.com/2012/09/how-to-install-khmer-unicode-for-android.pdf


ចុច ទាញយក ឯកសារ ណែនាំ តំលើង ក្រមអក្សរ ខ្មែរ លើ ទូរសព្ទ បញ្ញា ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិ អែនរ៉យដ៍ របស់អ្នក
http://deumtnout.wordpress.com/2012/09/18/great-historical-events-of-cambodia

http://khmeritforyou.blogspot.fr

  
Download Khmer fonts for your smart mobile for Android
ចុច ទាញយក ក្រមអក្សរ ខ្មែរ សំរាប់ ទូរសព្ទ បញ្ញា ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិ អែនរ៉យដ៍ របស់អ្នក
https://docs.google.com/file/d/0B-W7QzAU2MNSR1ZGRm02RVp0WEk/edit?pli=1

1 វិចារ:

  1. Sophanet Pheng says

    Can i install Khmer Unicode on my HTC Sensation?


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក