ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោមព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹងទទួលបាន រាល់ចំណេះខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរអាយធី សំរាប់អ្នក!!

CountDown (រាប់ចុះ) នៅទីលាន Times Square, ក្រុង New York (NYC), ចុះនៅប្រទសខ្មែរ?

យប់សួស្តី, អ្នករាល់គ្នា!
២ ម៉ោង ទៀត ដល់ អធ្រាធសួស្តី ឆ្លងឆ្នាំ នៅប្រទេសខ្មែរហើយ … នឹង ជិតភ្លឺសួស្តី អ្នករាល់គ្នា!
មើលកំសាន្តអារម្មណ៍  CountDown (រាប់ចុះ) ឆ្លងឆ្នាំ នៅទីលាន Times Square, ក្រុង New York (NYC)
ចុះប្រទេសខ្មែរវិញ??

1 វិចារ:

  1. flyratana says

    យប់សួស្តី ជិតភ្លឺសួស្តី ?
    នៅក្នុងភាសាខ្មែរ អធ្រាធ និង អធ្រាត្រ ខុសគ្នា ដែរឬទេ ?


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក