ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីតំលើងច្រើនប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ (វិនដោស្សអិចក្សភី, វិសតា, សឺវ៉ឺ 2003, ស៊ូស៊ីឡាយនុចក្ស) ទៅក្នុងខំព្យូរ័រតែមួយ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក