ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីបង្កើតប្រអប់មែវល៍ តាម៖ យ៉ាហ៊ូ, ហត៍មែវល៍, ជីមែវល៍, អាយស៊ីឃ្យាវ, អីអូអែវល៍, ស្កែភី, ប៉ែលថក

ទាញយក video youtube http://www.viddownloader.com ទាញយក flv សំរាប់មើល http://www.wimpyplayer.com/products/wimpy_standalone_flv_player.html Video embedded inwordpress http://bavatuesdays.com/embedding-google-videos-in-wordpress http://wordpress.org/extend/plugins/vipers-video-quicktags http://www.flickr.com/photos/10334814@N02 http://www.howtogeek.com/tag/windows-vista

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក