ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

១០០ ពាក្យថ្មី

អង់គ្លេស ប្រភេទ / ពាក្យកាត់ ខ្មែរ ពន្យល់ពាក្យ
Beginner Noun(នាម) អ្នកដំបូង, អ្នកចាប់ផ្តើម អ្នកដែលមិនចេះអ្វីសោះ ហើយចាប់ផ្តើមរៀនអ្វីមួយ ឧ៖ អ្នករៀនខំព្យូរើ, អ្នករៀនត្បាញ, ...
Administrator Noun(នាម) អ្នកអភិបាល
Local Area Network LAN បណ្តាញតំបន់ផ្តុំ
Wide Area Network WAN បណ្តាញតំបន់លាត
Metropolitan Area Network MAN បណ្តាញតំបន់ប្រជុំជន
Global Area Network GAN បណ្តាញតំបន់សកល
Information Technology IT បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន
Peer to Peer Network P2P បណ្តាញស្មើសិទ្ធិ
Client/Server Network បណ្តាញអតិថិជន /សេវា
Navigate verb(កិ.ស័ព្ទ) ត្រាច់ចរ
Browser verb(កិ.ស័ព្ទ) រុករក
Navigate & Browser verb(កិ.ស័ព្ទ) ត្រាច់រក ត្រាច់ចរ+រុករក​ = ត្រាច់រក

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក