ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ Z

Z
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Zigzag v Zigzag ក្ងិចក្ងក់
Zip Disk n Disque De Fermeture éclair ថាសហ្ស៊ីប
Zone n Zone តំបន់
Zoom tv Bourdonnement ពង្រីក
Zoom In tv Bourdonnement Dedans ពង្រីក
Zoom Out tv Bourdonnement Dehors បង្រួម

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក