ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ A

A
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
2-D adj 2-D ពីរទិស
3-D adj 3-D 3 ទិស
Abbreviation n Abréviation អក្សរកាត់
Abort tv Arrêter បោះបង់
Above prep/adv Au-dessus de ខាងលើ, នៅពីលើ
Absolute adj Absolu ដាច់ខាត
Absolute Link n Lien Absolu តំណពេញលេញ, តំណដាច់ខាត
Absolute Path n Chemin Absolu ផ្លូវពេញលេញ
Absolute URL n URL Absolu URL ពេញលេញ
Absolute Value n Valeur Absolue តម្លៃដាច់ខាត
Abstract adj Abstrait អរូបី
Abstract n Abstrait សង្ខេប
Accelerator Board n Carte d'accélérateur បន្ទះពន្លឿន, ក្តារពន្លឿន
Accelerator Card n Carte d'accélérateur កាតពន្លឿន, ប័ណ្ណពន្លឿន
Accelerator Key n Clef d'accélérateur គ្រាប់ចុចកាត់, មើល Shortcut Key
Accent tv Accentuer សង្កត់សំលេង
Accent n Accent សញ្ញាសង្កត់សំលេង
Accept tv Accepter យល់ព្រម
Access tv Accès ចូលទៅ, ដំណើរការ
 1. អានទិន្នន័យ ពី ឬ សរសេរទិន្នន័យទៅ មួយឧបករផ្ទុក(Storage device)
 2. ភ្ជាប់ទៅមួយបណ្តាញ, ​ទៅអិនរ័រណែត ឬ ទៅសេវាលើខ្សែ(online service)ផ្សេងទៀត ​
 3. មៃក្រូសហ្វអាកសែស (Microsoft Access)-មួយកម្មវិធីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ(a database program) អភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនមៃក្រូសហ្វ
Access Privileges n Privilèges d'accès បុព្វសិទ្ធិចូលទៅ
Access Rights n Droits d'accès សិទ្ធិចូលទៅ, មើល Access Privileges
Access Speed n Vitesse d'accès ល្បឿនចូលទៅ
Access Time n Temps d'accès រយៈពេលចូលទៅ
Accessibility n Accessibilité លទ្ធភាពចូលទៅ
Accessible adj Accessible អាចចូលទៅ
Accessory n Accessoire ឧបកររួមផ្សំ
Account n Compte គណនី
 • មួយទំនាក់ទំនងត្រូវបានបង្កើតឡើង (An established relationship) រវាងមួយអ្នកប្រើប្រាស់ និងមួយខំព្យូរ័រ, មួយបណ្តាញ ឬ មួយសេវាពត៌មាន (information service) ដែលអនុញ្ញាតិអោយ អ្នកប្រើប្រាស់ នូវកំរិតចូលទៅ (some level of access)ទៅប្រព័ន្ធ, បណ្តាញ ឬ សេវាខំព្យូរ័រ
Action n Action អំពើ, សកម្មភាព
Activate tv Activer ធ្វើឲ្យសកម្ម
Active adj Actif សកម្ម
Active Cell n Cellule Active ក្រឡាសកម្ម
Active Window n Fenêtre active បង្អួចសកម្ម
Activity n Activité សកម្មភាព
Activity Indicator n Indicateur d'activité ទ្រនិចសកម្មភាព
Adapt tv Adapter សំរប, ឆប
Adaptive adj Adaptatif អាចសំរបបាន, អាចឆបបាន
Adaptor n Adapteur ឧបករសំរប, ឧបករឆប
Add tv Ajouter បន្ថែម
Add-In n Addition ការចូលថែម, ចំណូលថែម, ឧបករបន្ថែម
Add-On n Ajouté មើល Add-In
Address n Adresse អាសយដ្ឋាន
Address Book n Carnet d'adresses សៀវភៅអាសយដ្ឋាន
Addressee n Destinataire អាសយដ្ឋានអ្នកទទួល
Addressing n Adressage ការបំពេញអាសយដ្ឋាន
Adjacent adj Adjacent ជាប់គ្នា
Adjust tv Ajuster លៃតំរូវ
Administration n Administration គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល, គំរប់គ្រង
Administrator n Administrateur អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
Advance iv Avancer ទៅមុខ
Advanced adj Avancé កំរិតលើមធ្យម
Advisor n Conseiller ទីប្រឹក្សា
Agenda n Ordre du jour របៀបវារៈ
Agent n Agent ភ្នាក់ងារ
Aggregate Function Fonction Globale អនុគមផ្ដុំ
Aging n Vieillissement ការក្លាយជាចាស់
Agree tv Convenir យល់ព្រម
Agreement n Accord កិច្ចព្រមព្រៀង
Alert n Alerte សញ្ញាព្រមាន
Alert (tv) tv Alerte (TV) ព្រមាន
Alert Box n Boîte d'alerte ប្រអប់ព្រមាន
Algorithm n Algorithme ក្បួនដោះស្រាយ
Alias n Dit ឈ្មោះហៅក្រៅ
Aliasing n Crénelage រឆេតរឆូត
Align tv Aligner តំរឹម
Allocate (Memory) tv Assigner (Mémoire) បំរុងទុក
Allocation(Memory) n Attribution (Mémoire) ការបំរុងទុក
Allow tv Laisser, Permettre អនុញ្ញាត
Alphabetical adj Alphabétique តាមលំដាប់អក្សរ
Alphanumeric adj Alphanumérique អក្សរក្រមលេខ
Alter tv Changer ប្ដូរ
Alternative Display Affichage Alternatif បង្ហាញជំនួស
Alternative Text Texte Alternatif អត្ថបទជំនួស
Ambient adj Ambiant (បរិយាកាស)ដែលព័ទ្ធជុំវិញ
Analog n Analogue អាណាឡក
Analog​ data n Données analogue ទិន្នន័យអាណាឡក, ទិន្នន័យរលក
Analysis n Analyse ការវិភាគ
Analyst n Analyste អ្នកវិភាគ
Analyze tv Analyser វិភាគ
Anchor tv Ancrer បោះយុថ្កា
Anchor n Ancre យុថ្កា
Angle n Angle មុំ
Angle Bracket n Équerre ដង្កៀបមុំ
Angled Line Ligne à angles បន្ទាត់កាច់, បន្ទាត់ជ្រុង
Animation n Animation ជីវចលនា
Annotation n Annotation ចំណារពន្យល់
Announce tv Annoncer ប្រកាស
Announcement n Annonce សេចក្ដីប្រកាស
Annoy tv Gêner រំខាន
Annoying adj Gênant ដែលរំខាន
Anonymous adj Anonyme អនាមិក
Antenna n Antenne អង់តែន
Anti-Aliasing n Anticrénelage ប្រឆាំងរឆេតរឆូត
Anti-Glare Screen n Écran d'anti-lueur អេក្រង់ប្រឆាំងពន្លឺ
Anti-Virus Program n Programme d'anti-Virus កម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគ
Appear iv Apparaître លេចឡើង
Appearance n Apparence រូបរាង
Append tv Apposer បន្ថែមនៅចុង
Applet n Applet អាប់ភ្លេត
Application n Application អនុវត្តន៍
 1. មួយកម្មវិធី រត់ដោយខំព្យូរ័រ ដែលអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ បញ្ជាខំព្យូរ័របំពេញ ភារកិច្ចមួយចំនួន
 2. វិធីប្រើប្រាស់មួយខំព្យូរ័រ មានគោលដៅ (A specific use of a computer) ដូចជា សំរាប់ការងាររូបថត, ការងារគណនេយ្យ ឬ ការងារគណនាស្ថិតិ
Application software Logiciel d'application ផ្នែកទន់អនុវត្ត
Apply tv Appliquer អនុវត្ដ
Approach n Approche របៀបដោះស្រាយ
Approximate adj Approximatif ប្រហែល, ខ្ទង់, ប្រមាណ
 • ឧទាហរ៖ ខ្ទង់ ៤០ជីកាបៃ
Arc n Arc ធ្នូ
Archive n Archives ប័ណ្ណសារ
Archive tv Archiver ទុកក្នុងប័ណ្ណសារ
Area n Secteur, Surface ផ្ទៃ
Argument n Argument អាគុយម៉ង់
Arrange tv Arranger រៀបចំ
Array n Rangée អារេ
Arrow n Flèche ព្រួញ
Arrow Down Flèche vers le bas ព្រួញចុះ
Arrow Left Flèche vers la gauche ព្រួញឆ្វេង
Arrow Right Flèche vers la droite ព្រួញស្ដាំ
Arrow Up Flèche Vers le haut ព្រួញឡើង
Arrowend n point du flèche ចុងព្រួញ
Arrowhead n Pointe de flèche ក្បាលព្រួញ
Article n Article អត្ថបទ
Ascending (Order) adj Monter (Ordre) (លំដាប់)ឡើង
 • លំដាប់ពីទាបទៅខ្ពស់, លំដាប់ពីអក្សរ "ក" ទៅអក្សរ"អ"
Ask tv Demander សួរ
Ask Every Time Demander chaque fois សួររាល់ពេល
Aspect Ratio n Allongement សមាមាត្រ
Assembling n Assemblage ការផ្គុំ
Assign (Value) tv Assigner (Valeur) ផ្ដល់តំលៃ, កំណត់តំលៃ
Assignment n Tâche កិច្ចការ
Assignment (Value) n Tâche (Valeur) ការផ្ដល់តំលៃ
Assistive adj Assisté ដែលជាជំនួយ
Associate tv Associer ភ្ជាប់, ចូលរួម, ហ៊ុនគ្នា
Associated adj Associé ដែលបានចូលរួម, បានភ្ជាប់
Assume tv Supposer សន្មត
Asterisk n Astérisque សញ្ញាផ្កាយ
Asynchronous adj Asynchrone អសមកាល, អសាំងក្រូន
ATA
Attach tv Attacher ភ្ជាប់ជាមួយ
Attached adj Attaché ដែលភ្ជាប់ជាមួយ
Attachment n Attachement ឯកសារភ្ជាប់
 • មួយឯកសារត្រូវបានខ្ចប់ ជាមួយសារអ៊ីមែវល៍ (email message) ហើយដែលសារនោះ និងអ៊ីមែវល៍ នឹងទៅដល់គោលដៅតែមួយ
Attempt tv Tentative ប៉ុនប៉ង
Attribute n Attribut គុណលក្ខណៈ
Audio adj Audio អូឌីយ៉ូ, ដែលទាក់ទិនដល់សំលេង
Audio Input Entrée Audio ក្បាលសំលេងចូល
Audio Output n Sortie Audio ក្បាលសំលេងចេញ
Authenticate tv Authentifier ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ
Authentication n Authentification ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ
Authorization n Autorisation សេចក្ដីអនុញ្ញាត
Authorized adj Autorisé ដែលមានសេចក្ដីអនុញ្ញាត
Auto pref Automatique ស្វ័យប្រវត្តិ
Auto Completion n Accomplissement Automatique ស្វ័យបំពេញ
Auto Configuration n Configuration Automatique ស្វ័យកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
Auto Detection n Détection Automatique ស្វ័យរបុករបក
 • ការរុករកដោយស្វ័យប្រវត្តិ
Auto Filter n Filtre Automatique ស្វ័យតំរង
Auto Fit To Adaptation automatique ស្វ័យបន្ស៊ី
Auto-Load tv Chargement automatique ផ្ទុកស្វ័យប្រវត្តិ
AutoAbstract n Résumé automatique ការស្វ័យសង្ខេប
AutoAnswer n Réponse automatique ស្វ័យចំលើយ
AutoCorrect n auto correction ស្វ័យកំណែ
AutoFormat n Auto Formatage ស្វ័យទ្រង់ទ្រាយ
AutoIncrement n Auto-incrément ស្វ័យបង្កើន
AutoMail n Mail automatique ស្វ័យសំបុត្រ, ស្វ័យសារ
Automated Office n Bureau Automatisé ស្វ័យការិយាល័យ
 • ការិយាល័យទំនើប
Automatic adj Automatique ស្វ័យប្រវត្តិ
Automation n Automation ស្វ័យប្រតិកម្ម
Autopilot n Pilote automatique មើល Wizard, ស្វ័យបញ្ជា
Autorun n Lancer automatiquement ស្វ័យរបត់
 • ដណើការដោយស្វ័យប្រវត្តិ
Autosave n Sauvegarder automatiquement ស្វ័យរក្សាទុក
Autoscroll n Rouler automatique ស្វ័យរមូរ
Autotext n Auto texte ស្វ័យអត្ថបទ
Availability n Disponibilité ភាពមានស្រាប់, ភាពទំនេរ
 • ភាពទំនេរ
Available adj Disponible ដែលអាចរកបាន
 • ដែលអាចទំនេរ
Average adj/n Moyenne មធ្យម
Axis n Axe អ័ក្ស

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក