ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ B

B
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Back iv Retour ថយក្រោយ
Back Door n Porte Arrière ទ្វារក្រោយ
Back End n Extrèmité Arrière កម្មវិធីខាងក្រោយ
Backbone n Épine dorsale ឆ្អឹងខ្នង
Background n Fond ផ្ទៃខាងក្រោយ, ខឿន
Background Application n Application arrière plan កម្មវិធីខឿន
Background Task n Charge arrière plan ភារកិច្ចខឿន
Backlog n Arriéré កិច្ចការនៅសល់
Backup n/tv Protection ពត៌មានបំរុង, បំរុងទុក
  • ចំលងច្រើនច្បាប់នៃទិន្នន័យ(Duplicatecopies of data) ដើម្បីរក្សាទុក ការពារបាត់បង់
Backup tv Protection
Backward adv Vers l'arrière ត្រឡប់ទៅវិញ
Bad adj Mauvais អាក្រក់
Bad Area n Mauvais Secteur តំបន់ខូច
Bad Disk n Mauvais Disque ថាសខូច
Bad Sector n Mauvais Secteur ផ្នែកខូច
Balance n Équilibre តុល្យភាព
Balance tv Équilibre ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព
Bandwidth (Digital Device) n Largeur de bande (Dispositif numérique) បន្ទាបញ្ជូន
Bandwidth (Radio) n Largeur de bande (Radio) បន្ទារលកអាកាស
Banner n Bannière បដា
Banshee ទេវតាមរណះ
Bar n Barre របារ
Bar Chart n Diagramme à barres គំនូសតាងបង្គោល
Bar Code n Code à barres កូដផលិតផល, កូដបារ
Base n Base គោល
Base 10 n Base 10 គោល ១០
Base 16 n Base 16 គោល ១៦
Base 2 n Base 2 គោល ២
Base 8 n Base 8 គោល ៨
Base Line Grande Ligne បន្ទាត់គោល
Batch File n Fichier séquentiel ឯកសារបាច់
BCC n BCC លាក់
Beamer n Beamer ឧបករបញ្ចាំង
Begin tv Commencer ចាប់ផ្ដើម
Begin of Word Début du mot ដើមពាក្យ
Behavior n Comportement ឥរិយាបថ
Behind prep/adv Derrière ខាងក្រោយ
Below prep/adv Au-dessous de ខាងក្រោម
Bibliography n Bibliographie គន្ថនិទ្ទេស
Binary Number n Nombre binaire ចំនួនគោលពីរ
Binary System n Système Binaire ប្រព័ន្ធគោលពីរ
Bind tv Grippage ចង
Bit (BInary digiT) n Bit ប៊ីត
ធាតុគោល(The basic element) នៃដំណើរការងារ និង បន្ទុកខំព្យូរ័រ។ វាជាមួយលេខទោល ក្នុងប្រព័ន្ធលេខទ្វេភាគ(binary number system) 0 ឬ 1
Bitmap n Carte binaire រូបភាពដែលមានកន្ទុយ *.bmp
Blank adj Blanc ទទេ
Blank Document n Document Blanc ឯកសារទទេ
Blank Page n Page Blanche ទំព័រទទេ
Blend n Mélange ល្បាយ
Blend(tv) tv Blend(tv) លាយ
Blink n Clignotement ភ្លឹបភ្លែតៗ
Block n Bloc ប្លក់
Block tv Bloquer ទប់ស្កាត់
Blockquote n Block quote សំរង់បណ្ដុំ
Blog n Blog ប្លក
Bluetooth n Bluetooth ប្ល៊ូធូស
Blur iv Tache floue ព្រិល
Blur tv Rendre flou ធ្វើឲ្យព្រិល
Board n Conseil, planche ក្រុមប្រឹក្សា, ក្ដារ
Body n Corps តួ
Bold adj Gras ដិត
Book Excerpt n Extrait De Livre សេចក្ដីដកស្រង់សៀវភៅ
Bookmark v/n Signet ចំណាំ
Boolean n Booléen ប៊ូលីន
Boot tv Initialisation ចាប់ផ្ដើមឡើង
Border n Frontière ស៊ុម
Border and Shading n Frontière et ombrage ស៊ុម និង ស្រមោល
Bottom n Le fond បាត
Bound n Limite មើល Boundary
Boundary n Frontière ព្រំដែន
Box n Boîte ប្រអប់
Brace n Croisillon រ៉ាត់ ({ })
Bracket n Parenthèse ដងកៀប ([ ])
Brand n Marque ម៉ាក, យីហោ
Break n Coupure សញ្ញាបញ្ឈប់, សញ្ញាចុះបន្ទាត់
Break tv Coupure បញ្ឈប់
Breakpoint n Palier ចំណុចឈប់, ចំណុចចុះបន្ទាត់
Brief adj Bref សង្ខេប
Brief n Bref សេចក្ដីសង្ខេប
Brightness n Éclat ពន្លឺ
Bring Forward Avancer នាំមកមុខ
Bring to Front Apporter à l'avant នាំមកខាងមុខ
Broadband n À bande large រលកអាកាសបន្ទះធំ
Broadband Network n Réseau large bande បណ្ដាញរលកអាកាសបន្ទះធំ
Broadcast tv Émission ផ្សាយ
Brochure n Brochure ប័ណ្ណផ្សាយពាណិជ្ជ
Broken adj Cassé ត្រូវខូច
Browse iv Naviguer រុករកមើល
Browser n Navigateur កម្មវិធីរុករក
មួយកម្មវិធីអនុវត្ត(application program) ដែលអនុញ្ញាតអោយ មួយកម្មវិធី រុករកតាមរយះ មួយកញ្ចំទិន្នន័យ ឧទាហរក្នុងមួយកម្មវិធីរុករកវ៉ែប ដែលអនុញ្ញាតិ អោយមើលឃើញវ៉ែប
Brush n Brosse ច្រាស
Buffer n Amortisseur សតិទ្រនាប់
Bug n Bogue កំហុស
Build tv Construction ស្ថាបនា
Build ID n IDde Construction លេខស្ថាបនា
Built-In adj Construire-dans ជាប់, មានស្រាប់
Bullet n Balle ចំណុច
Bulletin n Bulletin ព្រឹត្តិបត្រ
Bullets and Numbering n Balles et numérotation ចំណុច និង លេខរៀង
Burn tv Brûlure ដុត
Bus n Bus ខ្សែបញ្ជូន
Business Card n Carte de visite professionnelle នាមប័ណ្ណ
Button n Bouton ប៊ូតុង
Byte (BinarY TablE) n Octet បៃ, ១ បៃ ស្មើ ៨ ប៊ីត

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក