ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ C

C
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Cable Television n Télévision par câble ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប
Cache n Cachette សតិភ្ជាប់(ក្នុងឈីប)
Calculation n Calcul គណនា
Calculator n Calculatrice ម៉ាស៊ីនគិតលេខ
Call tv Appel ហៅ (ទូរស័ព្ទ)
Callback tv Appel en inverse ហៅ(ទូរស័ព្ទ)មកក្រោយ
Callout n Légende ប៉ឺតប៉ោង
Cancel tv Annuler បោះបង់
Capability n Possibilité សមត្ថភាព
Capital Letter n Majuscule អក្សរធំ
Capitalize tv Majusculer សរសេរជាអក្សរធំ
Caption n Légende ចំណងជើង
Card n Carte កាត
Carrier n Porteur អ្នកដឹកជញ្ជូន
Cascade n Cascade ល្បាក់
Case n Case ធុង
Case Sensitive Cas Sensible ប្រកាន់តួអក្សរតូចធំ, ប្រកាន់រស
Case/Character (OOP) Case/Caractère (OOP) ប្ដូរលក្ខណៈអក្សរ
Cast Shadow Ombre de fonte ចោលស្រមោល
Catalog n Catalogue កាតាឡក
Category n Catégorie ប្រភេទ
CC (Carbon Copy) n Cc (Copie au carbone) ចំលង
Cell n Cellule ក្រឡា (ក្នុង អិចក្សសែវល៍)
Cell Pointer n Indicateur De Cellules ទ្រនិចក្រឡា
Cell Reference n Référence De Cellules សេចក្ដីយោងក្រឡា
Center (Centre) n Centre (Centre) កណ្ដាល
Centimeter n Centimètre សង់ទីម៉ែត្រ
Central Processing Unit(CPU) n Unité centrale De Traitement អង្គបញ្ជាកំពូល
នេះជាអង្គបញ្ជាមេ នៅក្នុងប្រព័ន្ធខំព្យូរ័រ
Centralized Network n Réseau Centralisé បណ្ដាញផ្តុំ
Centralized Processing n Traitement Centralisé ដំណើរការមជ្ឈការ, ដំណើរការផ្តុំ
Certificate n Certificat វិញ្ញាបនបត្រ
Certify tv Certifier បញ្ជាក់
Chairperson n Président ប្រធាន
Change Case (Ms. Office) Changer le cas (MS. Office) ប្ដូរលក្ខណៈអក្សរ, ប្តូរករណី
Channel (TV) n Le canal (TV) ប៉ុស្ត
Character n Caractère តួអក្សរ
Character Set n Jeu de caractères សំណុំតួអក្សរ
Charcoal Sketch Croquis de charbon de bois គំនូសវាសធ្យូង
Charset n Charset មើល Character Set
Chart n Diagramme គំនូសតាង
Chart Area n Surface du graphique ផ្ទៃគំនូសតាង
Chat iv Causer, Chatter សាសងកំសាន្ត
Chat Room n Pièce de causerie បន្ទប់សាសង
Check tv Contrôler ពិនិត្យមើល, គូសធីក
Checkbox n Boîte de contrôle ប្រអប់ធីក
Checkerboard n Damier ក្ដារអុក
Checksum n Somme ឆេកសាំ
Chip n Puce, Chip បន្ទះសៀគ្វីតូច, ឈីប
សំណុំសៀរគ្វីអេឡិចត្រូនិច តូចឆ្មារបំផុត(microminiaturized, electronic circuits) តាក់តែងឡើង សំរាប់ប្រើប្រាស់ ជាអង្គបញ្ជា(processor) ឬ សតិ(memory) ក្នុងខំព្យូរ័រ
Chipset n Jeu de puces សំណុំបន្ទះសៀគ្វីតូច, សំណុំឈីប
Choice n Choix ជំរើស
Choose tv Choisir ជ្រើស
Chroma n Chroma ក្រូម៉ា
Chrome n Chrome ក្រូម
Cipher iv Chiffrer សរសេរសំងាត់
Circle iv Cercler ក្រឡឹង
Circuit n Circuit សៀគ្វី
ប្រព័ន្ធខ្សែស្ពាន់តូចៗនៅលើក្តារអេឡិចត្រូនិច
Circular Reference Référence Circulaire យោងទៅខ្លួនឯង
Class n Classe ថ្នាក់
Classification n Classification ចំណាត់ថ្នាក់
Clear tv Effacer, éliminer ជំរះ
Click tv Cliquer ចុច
Client n Client ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ
Client Side Côté de client ខាងម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ
Climate n Climat បរិយាកាស
Clip Art n Image clipart បន្ទប់រូបភាព
Clipboard n Planchette ក្ដារដំបៀតខ្ទាស់
Clockwise n Sens des aiguilles d'une montre ទិសវិលបណ្តោយនៃទ្រនិចនាឡិកា
Clone tv Cloner ក្លូន, ត្រាប់តាម
Close tv Fermer បិទ
Code n Code កូដ
Collapse tv Effondrer វេញ
Collate tv Assembler រៀបតាមលំដាប់
Collect tv Rassembler ប្រមូល
Collection n Collection ការប្រមូល
Color n Couleur ពណ៌
Color Depth n Intensité de la couleur ជំរៅពណ៌
Color Palette n Palette de couleur ក្ដារលាយពណ៌
Color Scheme n Mêlée De Couleur ពណ៌ចំរុះ
Color Tolerance n Tolérance De Couleur ភាពអនុគ្រោះពណ៌
Column n Colonne ជួរឈរ
Column Break n Coupure De Colonne ការបំបែកជួរឈរ
Column Heading n En-tête De Colonne ក្បាលជួរឈរ
Columnar n Colomnaire រាងជួរឈរ
Combination n Combinaison បន្សំ
Combine tv Combiner ផ្សំ
Combo Box n Boîte Combo ប្រអប់បន្សំ
Command tv Commander បញ្ជា
Command n Commande ពាក្យបញ្ជា
Command Line n Ligne De Commande បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជា
Comments n Commentaires សេចក្ដីអធិប្បាយ
Common adj Commun ទូទៅ
Communication n Communication ទំនាក់ទំនង
Compact tv Compacter បង្រួម
Compact adj Compact តូចល្មម
Compare tv Comparer ប្រៀបធៀប
Compatibility n Compatibilité ភាពឆបគ្នា
Compatible adj Compatible ដែលឆបគ្នា
Compile tv Compiler ចងក្រង
Complementary Close n Fermeture Complémentaire បញ្ចប់ដោយគួរសម
Completed adj Accompli បញ្ចប់ទាំងស្រុង
Complex Text Layout n Disposition Complexe Des Textes ប្លង់អត្ថបទស្មុគ្រស្មាញ
Component n Composant សមាសភាគ
Compose tv Composer តែង
Composer n Compositeur កម្មវិធីតែង
Composition n Composition សមាសភាព
Compress tv Compresser បង្ហាប់
Compression n Compression ការបង្ហាប់
Compute tv Calculer គណនា
Computer n Ordinateur ខំព្យូរើ
Concatenate tv Enchaîner ដាក់បន្តគ្នា
Concatenation n Concaténation ការដាក់បន្តគ្នា
Concave adj Concave ផត
Concept n គោលគំនិត
Concepts n គោលគំនិតនៃពាក្យ
Concordance n Concordance មាលីសព្ទ
Concordant File n Fichier Concordant ឯកសារមាលីសព្ទ
Condense tv Condenser បង្រួញ
Condensed adj Condensé ញឹក
Condensed Spacing n Espacement Condensé គំលាតញឹក
Condition n Condition លក្ខខណ្ឌ
Confidential adj Confidentiel សំងាត់
Confidentiality n Confidentialité ភាពសំងាត់, ភាពលាក់ការ
Configuration n Configuration ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
Configure tv Configurer កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
Confirm tv Confirmer អះអាង
Confirmation n Confirmation អំណះអំណាង
Connect tv Relier តភ្ជាប់
Connection n Raccordement តំណភ្ជាប់
Connection Pools n Piscines De Raccordement; Poolde raccordement អាងតំណភ្ជាប់
Connector n Connecteur បន្ទាត់តភ្ជាប់
Consecutive Numbering n Numérotation Consécutive លេខរៀងលំដាប់
Consent iv Consenter ព្រមព្រៀង
Console n Console កុងសូល, ទូបញ្ជា
Consolidate tv Consolider បង្រួបបង្រួម
Constant adj Constant ថេរ
Constraint Proportion Contraigner La Proportion បង្ខំឲ្យមានសមាមាត្រ
Constraint n Contrainte កំរិត
Contact tv Contact ទាក់ទង
Contain tv Contenir មាន, ផ្ទុក
Container n Récipient កុងតឺនើរ
Content n Contenu មាតិកា
Context n Contexte បរិបទ
Continue tv Continuer បន្ត
Continue Search Backward Continuer Le Rechercher Vers le début បន្តស្វែងរកថយក្រោយ
Continue Search Forward Continuer La Recherche Vers l'avant បន្តស្វែងរកទៅមុខ
Contour n Découpe វណ្ឌវង្ក
Contract n Contrat កិច្ចសន្យា
Contract tv Contracter បង្រួញ
Contrast n Contraste កំរិតច្បាស់នៃពណ៌
Contributor n Contribuant អ្នកបរិច្ចាគ
Control tr Contrôler ត្រួតត្រា, ត្រួតពិនិត្យ
Control n Contrôle វត្ថុបញ្ជា
Control Center n Centre De Contrôle មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា
Control Panel n Panneau De Contrôle ផ្ទាំងបញ្ជា
Controller n Contrôleur ឧបករបញ្ជា
Convene v Convaincre កោះប្រជុំ
Convention n Convention សម្មតិកម្ម, សន្មត
Converge tv Converger ជួបគ្នា
Conversion n Conversion ការបំលែង
Convert tv Convertir បំលែង
Converter n Convertisseur កម្មវិធីបំលែង
Cookies n Biscuits, Cookies ខូគី
Cool (Smiley) adj frais, fraîche ត្រជាក់
Copy n Copie ច្បាប់ចំលង
Copy tv Copier ចំលង
Copyright tv Tous droits réservés រក្សាសិទ្ធិ
Copyright Year n Année De Tous droits réservés ឆ្នាំរក្សាសិទ្ធិ
Corner n Coin ជ្រុង
Corner Radius Rayon Faisant le coin កាំជ្រុង
Corner to Frame Coin à l'armature ជ្រុងទៅស៊ុម
Correct tv Corriger កែ
Correct adj Correct ត្រឹមត្រូវ
Correspondence n Correspondance ការឆ្លើយឆ្លង
Correspondent n Correspondant អ្នកឆ្លើយឆ្លង
Corrupted File n Fichier Corrompu ឯកសារខូច
Count tv Compter រាប់
Count n Comptage ការរាប់ចំនួន
Counter n Compteur ច្រាស
Counter Variable n Variable de comptage អថេររាប់
Counterfeit tv Contrefaçon ក្លែងបន្លំ
Counterfeit n Contrefaçon របស់ក្លែងក្លាយ
Crash tv Accidenter គាំង
Crash n Accident ការគាំង
Create tv Créer បង្កើត
Credential n Lettres de créance លិខិតតែងតាំង
Credit Card n Carte de degré de solvabilité, Carte de crédit ប័ណ្ណឥណទាន
Criteria n Critère លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
Critical adj Critique សំខាន់បំផុត
Crop tv Recadrer ច្រឹប
Crop Tool n Outil Recadrage ឧបករច្រឹប
Cross-reference n Correspondance សេចក្ដីយោងឆ្លង
Cryptography n Cryptographie កូដសាស្ត្រ
Curly Bracket n Parenthèse Bouclée រ៉ាត់ ({})
Currency n Devise រូបិយប័ណ្ណ
Current adj Courant បច្ចុប្បន្ន
Current Cell n Cellule Courante ក្រឡាបច្ចុប្បន្ន
Current Page n Page Courante ទំព័របច្ចុប្បន្ន
Current Window n Fenêtre Courante បង្អួចបច្ចុប្បន្ន
Cursor n Curseur ទស្សន៍ទ្រនិច
Curve n Courbe ខ្សែកោង
Custom adj Personnel ផ្ទាល់ខ្លួន
Customer n Client អតិថិជន
Customization n Personnalisation ការប្ដូរតាមបំណង
Customize tv Adapter aux besoins du client ប្តួរតាមបំណង
Cut tv Couper កាត់
Cyberspace n Cyberspace ពិភពទំនាក់ទំនង
Cycle n Cycle ខួប

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក