ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ D

D
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Daemon n Démon ដេមិន
Damaged adj Endommagé ខូចខាត
Dangerous adj Dangereux គ្រោះថ្នាក់
Dash n Tiret ដាច់ៗ
Dash Line n Ligne De Tiret បន្ទាត់ដាច់ៗ
Data n Données ទិន្នន័យ
Data Capture n Saisie De Données ការចាប់យកទិន្នន័យ
Data Source n Source De Données ប្រភពទិន្នន័យ
Data Type n Type De Données ប្រភេទទិន្នន័យ
Database n Base de données មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
Database Management n Gestion De Base de données ការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ
DataPilot n DataPilot អ្នកជំនួយការទិន្នន័យ
Date n Date កាលបរិច្ឆេទ
Date Stamp n Date Tampon ត្រាកាលបរិច្ឆេទ
Deactivate tv Désactiver ធ្វើឲ្យអសកម្ម
Debug tv débugger បំបាត់កំហុស
Decimal Precision n Précision Décimale ចំនួនខ្ទង់ទសភាគ
Decimal Separator n Séparateur Décimal សញ្ញាក្បៀស
Declaration n Déclaration ប្រកាស (អថេរ)
Déclare tv Déclarer ប្រកាសប្រាប់
Decode tv Décoder ឌិកូដ
Decoder n Décodeur ឌិកូឌ័រ
Decompress tv Décompresser ពន្លា
Decorate tv Décorer តុបតែង
Decrease tv Diminuer បន្ថយ
Decrypt tv Déchiffrer ឌិគ្រីប
Default n Défaut លំនាំដើម
Defective adj Défectueux មិនពេញលេញ
Definition n Définition និយមន័យ
Defragmentation n Defragmentation រៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់
Degree n Degré អង្សា, កំរិត
Deinstall vt Désinstaller លុបកម្មវិធី
Delay n Délai ការពន្យារពេល
Delay tv Retarder ពន្យារពេល
Delayed adj Retardé យឺត
Delete tv Effacer, supprimer លុប
Delimit tv Délimiter កំណត់ព្រំដែន
Delimiter n Délimiteur សញ្ញាកំណត់ព្រំដែន
Deliver tv Livrer បញ្ជូនទៅដល់
Demilitarized Zone (DNS) Zone Démilitarisée (DNS) តំបន់ស
Demo (Demonstration) n Démo (démonstration) ការបង្ហាញសាកមើល
Demote tv Rétrograder បន្ថយ
Denied adj Nié ត្រូវបានបដិសេធ
Denominator n Dénominateur ភាគបែង
Denote tv Dénoter តំណាងឲ្យ
Deny tv Nier បដិសេធ
Department n Département នាយកដ្ឋាន
Dependence n Dépendance អនិស្សរភាព
Descending (Order) adj Descente (Ordre) ចុះ (លំដាប់)
Description n Description ការពិពណ៌នា
Describe Décrire ពិពណ៌នា
Deselect tv Désélectionner ដោះជំរើស
Design tv/n Conception រចនា
Designation n Désignation នាមកត្តា
Designer n Concepteur អ្នករចនា
Desktop n Dessus de bureau ផ្ទៃតុ
Desktop Computer n Ordinateur De Bureau ខំព្យូរើផ្ទៃតុ
Destination n Destination ទិសដៅ
Detach tv Détacher ផ្ដាច់
Detail n Détail សេចក្ដីលំអិត
Detect and Repair Détecter et réparer រុករក និង ជួសជុល
Detective n Détective អ្នកអង្កេត
Developer n Développeur អ្នកបង្កើត, អ្នកអភិវឌ្ឍ
Development Cycle n Cycle De Développement ខួបអភិវឌ្ឍ
Device n Dispositif, périphériques ឧបករ, សំភារះ
Diacritic, Diacritical Mark n Diacritique, Marque Diacritique វណ្ណយុត្តិ
Diagonal Line n Ligne Diagonale អង្កត់ទ្រូង
Diagram n Diagramme ដ្យាក្រាម
Dial tv Appeler ហៅ (ទូរស័ព្ទ)
Dial In tv Recevoir l'appel ហៅចូល
Dial-Up Access n Accès d'appel téléphonique ចូលដំណើរការតាមទូរស័ព្ទលើតុ
Dialect n Dialecte គ្រាមភាសា
Dialer n Appeleur អ្នកហៅទូរស័ព្ទ
Dialog Box n Zone De Dialogue ប្រអប់សាសង
Dictation Software n Logiciel De Dictée ផ្នែកទន់សរសេរតាមអាន
Digit n Chiffre សញ្ញាលេខ
Digital adj Numérique ឌីជីថល
Digital Data n Données numériques ទិន្នន័យជ្រុង, ទិន្នន័យឌីជីថល
Digital Signature n Signature Numérique ហត្ថលេខាឌីជីថល
Dim adj Faible ស្រអាប់
Dimension n Dimension វិមាត្រ
Direct Access n Accès direct ការចូលដំណើរការផ្ទាល់
Direction n Direction ទិស
Directory n Annuaire ថត
Directory Server n Serveur D'Annuaire ម៉ាស៊ីនបំរើថត
Disable tv Neutraliser មិនអាច
Disabled adj Handicapé មិនអាចបាន
Disc n Disque ថាស
Discard tv Écarter បោះចោល, លះបង់ចោល
Disclaim tv Démenter ប្រកែក
Disclaimer n Déni អ្នកប្រកែក
Disconnect tv Débrancher ផ្ដាច់
Discontinue tv Discontinuer បញ្ឈប់
Discussion n Discussion កិច្ចពិភាក្សា
Disk n Disque ថាស
Disk Drive n Lecteur de disques ប្រអប់អានថាស
Disk Space n Espace disque ទំហំថាស
Diskette n Disquette ថាសតូច, ថាសទន់ (Floppy disk)
Dispatch tv Expédition បញ្ជូន
Display n Affichage ទិដ្ឋភាព
Display tv Afficher បង្ហាញ
Dissertation n Dissertation បរិមាធិប្បាយ
Dissolve tv Dissolver រំលាយ
Distance n Distance ចំងាយ
Distinct adj Distinct ខុសគ្នា
Distort tv Torder បង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ
Distribute tv Distribuer ចែកចាយ
Distribute Columns Evenly Distribuer Les Mêmes Colonnes ចែកជួរឈរស្មើៗគ្នា
Distribute Rows Evenly Distribuer Les Mêmes Rangées ចែកជួរដេកស្មើៗគ្នា
Distribution n Distribution ចំណែកចាយ
Distributor n Distributeur អ្នកចែកចាយ
Dithering tv Hésiter ច្របល់
Dividend n Dividende តំណាងចែក
Division Sign n Signe De Division សញ្ញាចែក
Divisor n Diviseur តួចែក
DNS (Domaine Name System) Système de domaine ប្រព័ន្ធ ដែន
Dock tv Dock ចូលផែ, កាត់អោយខ្លី
Document n Document ឯកសារ
Document Begin Le Document Commencent ដើមឯកសារ
Domain n Domaine ដែន
Domestic adj Domestique ក្នុងតំបន់
Done adj Fait ធ្វើរួច
Dossier n Dossier សំណុំរឿង
Dot n Point ចំណុច, ចុចៗ
Dot Matrix Printer n Imprimeur De Point Matrix ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពប្រើម្ជុល
Dotted tv Pointiller ចុច
Double adj Double ទ្វេ
Double Click Double Clic ចុចទ្វេដង
Double Line Double Ligne បន្ទាត់ទ្វេ
Double Size Double Taille ទំហំទ្វេ
Double Strikethrough Barré Double បន្ទាត់ឆូតទ្វេ
Double Underline Souligné Double គូសបន្ទាត់ក្រោមពីរជាន់
Double-sided adj À côté double សងខាង
Down Time Temps de panne ពេលខូច
Downgrade tv Descender បន្ទាប
Download tv Télécharger ទាញយក
Downward adj/adv En bas ទៅក្រោម
Draft n Ébauche, Brouillon សេចក្ដីព្រាង
Drag tv Draguer អូស
Drawing Toolbar n Barre d'outils de Dessin របារឧបករគូរ
Drive n Commande ប្រអប់អាន
Driver n Conducteur កម្មវិធីបញ្ជា
Drop tv Baisser ទំលាក់់, ជំរុះ
Drop Cap Chapeau De Baisse អក្សរធំដើមអត្ថបទ
Drop Down Menu Baisse Menu Vers le bas ម៉ែនញាវទំលាក់
Drop Out tv Lâcher បាត់បង់សញ្ញា
Dumb Terminal n Terminal Non-intelligent ស្ថានីយទទួល
Dummy adj Débutant អត់ចេះសោះ, ដំបូង
Duplex adj Duplex ដែលមានពីរទិស
Duplicate tv Dupliquer ស្ទួន
Duplicate n Duplicata ច្បាប់ចំលង
Duration n Durée ថេរវេលា
DVD (Digital Video Disk) n DVD (Disque Visuel De Digital) ឌីវីឌី
Dynamic adj Dynamique ថាមវន្ត

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក