ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ E

E
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
E-Book (Electronic Book) n E-Livre (Livre Électronique) សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច, អ៊ីសៀវភៅ
E-Commerce n Commerce Électronique អ៊ីពាណិជ្ជ
E-Mail (Email) n Email (Email) អ៊ីមែវល៍
E-Mail Address n Adresse D'Email អាសយដ្ឋានអ៊ីមែវល៍
E-Mail Client n Client D'Email ភ្នាក់ងារប្រើប្រាស់អ៊ីមែវល៍
E-Mail Server n Serveur D'Email ភ្នាក់ងារបញ្ជូនអ៊ីមែវល៍
Edge n Bord គែម
Edit tv Éditer កែសំរួល
Edition n Édition ស្នាដៃ
Editor n Rédacteur កម្មវិធីនិពន្ធ, អ្នកកែសម្រួល
Effect n Effet ប្រសិទ្ធិភាព, បែបផែន
Eject (Disk) tv Éjecter (Disque) ច្រានចេញ
Elapse iv Passage កន្លងទៅ
Elapsed adj Écoulé ដែលកន្លងទៅ
Electronic Mail n Courrier Électronique សំបុត្រអេឡិចត្រូនិច, អ៊ីមែវល៍
Element n Élément ធាតុ
Embarrassed (Smiley) adj Embarrassé (Smiley) ខ្មាសអៀន
Embed tv Enfoncer បង្កប់
Embedded adj Incorporé ដែលបង្កប់
Emboss(tv) tv Emboss(tv) ធ្វើឲ្យក្រឡោត
Emboss n Graver en refief ក្រឡោត
Embossed adj De relief លៀន
Emoticon n Émoticône សញ្ញាអារម្មណ៍
Emphasis n Emphase ការសង្កត់ (សំលង)
Empty tv Vider សំអាត
Empty adj Vide ទទេ
Emulate tv Émuler ត្រាប់តាម
Emulator n Émulateur វត្ថុត្រាប់តាម
Enable tv Permetter អនុញ្ញាត
Enabled adj Permis បានអនុញ្ញាត
Encapsulate tv Encapsuler ស្រោប
Enclosing character Enfermer le caractère តួអក្សរព័ទ្ធជុំវិញ
Enclosure n Clôture អ្វីៗភ្ជាប់ជាមួយសំបុត្រ
Encode tv Coder អ៊ិនកូដ
Encoder n Encodeur អ៊ិនកូឌ័រ
Encounter tv Rencontrer ជួបប្រទះ
Encrypt tv Chiffrer អ៊ិនគ្រីប
End Extrémité ចុង
End User n Utilisateur អ្នកប្រើ
Endless adj Sans fin មិនចេះចប់
Endnote n Note de bas en page លេខយោងចុង
Engraved adj Gravé លឹប
Enlarge tv Enlarger ពង្រីក
Enter tv Entrer បញ្ចូល
Enter iv Entrer ចូល
Entertainment n Divertissement ការកំសាន្ត
Entire adj Entier ទាំងមូល
Entire Column Colonne Entière ជួរឈរទាំងមូល
Entire Row Rangée Entière ជួរដេកទាំងមូល
Entity n Entité អង្គភាព
Entry n Entrée ធាតុបញ្ចូល
Equal Sign n Signe Égal សញ្ញាស្មើ
Equalizer tv Égaliseur បង្គុំសំលេង
Erase tv Effacer លុប
Error n Erreur កំហុស
Error Checking n Vérification Des Erreurs ការពិនិត្យកំហុស
Error Code n Code D'Erreur លេខកំហុស
Error Handling n Gestion d'erreur ដោះស្រាយកំហុស
Escape tv Échapper គេចចេញ
Ethernet n Ethernet អ៊ីសឺរណែត
Euro Converter n Convertisseur d'euro កម្មវិធីបំលែងអឺរ៉ូ
Evaluate tv Évaluer វាយតម្លៃ
Evaluation n Évaluation ការវាយតម្លៃ
Evaluation Version n Version D'Évaluation កំណែសំរាប់សាល្បង
Even Number n Chiffre Pair លេខគូ
Even Page n Même Page ទំព័រគូ
Evenly adv Même ស្មើៗគ្នា
Event n Événement ព្រឹត្តិការ
Every Time adv Chaque fois que គ្រប់ពេល
Examine tv Examiner ត្រួតពិនិត្យ
Exception n Exception ករណីលើកលែង
Executable adj Exécutable ដែលអាចប្រតិបត្តិ
Execute tv Exécuter ប្រតិបត្តិ
Exit iv Sortir ចេញ
Expand tv Augmenter ពង្រីក
Expand (Directory) tv Augmenter (Annuaire) បន្លាយ (ថត)
Expanded adj Augmenté រង្វើល
Expanded Spacing n Espacement Augmenté គំលាតរង្វើល
Expected adj Prévu ដែលរំពឹង
Expiration n Expiration ការផុតកំណត់
Expire iv Expirer ផុតកំណត់
Expired adj Expiré ដែលផុតកំណត់
Explore tv Explorer រុករក
Explorer (Program) n Explorateur (Programme) កម្មវិធីរុករក
Export tv Exporter នាំចេញ
Expression n Expression កន្សោម
Extended Selection Choix Prolongé ជំរើសបន្ថែម
Extended Tips Bouts Prolongés ពត៌មានជំនួយបន្ថែម
Extension n Prolongation ផ្នែកបន្ថែម
Extension (File) n Prolongation (Fichier) កន្ទុយ (ឯកសារ)
External adj Externe ក្រៅ
Extracondensed adj Extra-condensé ញឹកខ្លាំង
Extract tv Extraire ស្រង់ចេញ
Extraction n Extraction សំរង់ចេញ
Extraexpanded adj Extra-expansif រង្វើលខ្លាំង
Extrusion n Extrusion ការហូត
Eyedropper n Outil Pipette ឧបករចាក់ពណ៌

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក