ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ F

F
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Facility Personnel n Personnel De Service បុគ្គលិកសំរួលការងារ
Factory Setting n Arrangement D'Usine ការកំណត់ពីរោងចក្រ
Fade In v Faner Dedans លេចបន្ដិចម្ដង
Fade Out v Faner Dehors លិចបន្ដិចម្ដង
Fade Out Color Faner Hors De la Couleur ពណ៌លេចឡើង
Fail tv Échouer បរាជ័យ
Failure n Échec ភាពបរាជ័យ
FAQ n Questions/Réponses Fréquemment សំណួរដែលសួររឿយៗ
Fast Forward iv Vers l'avant Rapide ខារទៅមុខ
Faster adj Plus rapide លឿនជាង
Fastest adj Le plus rapide លឿនបំផុត
Fatal adj Mortel ធ្ងន់ធ្ងរ
Favorite n Favori សំណព្វ
Favorite Folder n Chemise Préférée ថតសំណព្វ
Feature n Dispositif លក្ខណៈពិសេស
Feed (Newsfeed) n Alimentation មតិពត៌មាន
Feedback n Rétroaction មតិអ្នកប្រើ
Feet n Pieds ហ៊្វីតថ៍
Fetch tv Chercher ទៅប្រមូលយក
Field n Champ វាល
Figure n Figure រូបភាពពន្យល់
File n Fichier ឯកសារ
File Browser n Navigateur de dossier កម្មវិធីរុករកឯកសារ
File Input n Entrée De Dossier មើល File Submission
File Name n Nom de fichier ឈ្មោះឯកសារ
File Pointer n Indicateur De Dossier ទ្រនិចឯកសារ
File Submission n Soumission De Dossier ការដាក់ស្នើឯកសារ
File System n Système de fichiers ប្រព័ន្ធឯកសារ
Filing Cabinet n Meuble D'Archivage ទូដាក់ឯកសារ
Fill tv Remplir បំពេញ
Filled adj Rempli បានបំពេញ
Filter tv Filtrer ត្រង
Filter n Filtre តំរង
Final Angle Angle Final មុំបញ្ចប់
Find tv Trouver រក
Find Next Trouvaille Après រកបន្ទាប់
Find Previous Trouvaille Précédente រកខាងដើម
Fine line Ligne fine បន្ទាត់ល្មម
Finish tv Finition បញ្ចប់
Firewall n Mur à l'épreuve du feu ជញ្ជាំងភ្លើង
Firmware n Progiciels កម្មវិធីបង្កប់
First n D'abord ដំបូង
First Name n Prénom នាមខ្លួន
Fit tv Ajuster សម
Fit on Screen Ajustement à l'écran ប៉ុនអេក្រង់
Fit to Frame Ajustement à l'armature ល្មមនឹងស៊ុម
Fix tv Difficulté ជួសជុល
Fixed adj Fixe ថេរ
Flag n Drapeau ទង់
Flash tv Flash បញ្ចេញពន្លឺ
Flat adj Plat រាបស្មើ
Flip tv Chiquenaude ត្រឡប់
Floating Frame n Armature Flottante ស៊ុមអណ្ដែត
Floating Point number n Nombre de virgule flottante ចំនួនពិត
Floor n Plancher បាត
Floppy Disk Drive n Unité De Disquettes ប្រអប់អានថាសទន់
Flow Chart n Organigramme គំនូសតាងលំហូរ
Fly out tv S'envoler ហោះចេញពី
Focal adj Focal ដែលប្រសព្វគ្នា
Focus tv Concentrer ផ្ដោត
Fold Mark n Plier La Marque ចំណុចរបត់
Folder n Chemise ថត
Follow-up Suivi បន្តពី
Font n Polices ក្រមអក្សរ
Font Color n Couleur De Police ពណ៌ក្រមអក្សរ
Font Effect n Effet De Police បែបផែនក្រមអក្សរ
Font Size n Taille De Police ទំហំក្រមអក្សរ
Font Style n Modèle De Police រចនាបទក្រមអក្សរ
Fontwork n Fontwork សិល្បៈអក្សរ
Foot n Pied ហ៊្វុតថ៍
Foot-In-Mouth (Smiley) Pied-Dans-Bouche (Smiley) រអៀសខ្លួន
Footer n Titre de bas de page បាតកថា
Footnote n Apostille លេខយោង
Force tv Force បង្ខំ
Foreground n Premier plan ផ្ទៃខាងមុខ
Foreground Application n Application De Premier plan កម្មវិធីខាងមុខ
Foreground Task n Charge du premier plan ភារកិច្ចខាងមុខ
Form n Forme សំណុំបែបបទ
Form Letter n Lettre Formelle សំបុត្រសំណុំបែបបទ
Format n Format ទ្រង់ទ្រាយ
Format tv Formatter ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ
Formatting Bar n Barre De Formatage របារទ្រង់ទ្រាយ
Formula n Formule រូបមន្ត
Formula Bar n Barre De Formule របាររូបមន្ត
Forward tv Vers avant បញ្ជូនបន្ត
Forward iv Vers l'avant ទៅមុខ
Frame n Vue ស៊ុម
Frameset n Frameset សំណុំស៊ុម
Free News Letters n Bulletins Libres សំបុត្រពត៌មានឥតគិតថ្លៃ
Freeware n Freeware កម្មវិធីប្រើឥតបង់ថ្លៃ
Freere tv Gel បង្កក
Frequency n Fréquence ផ្រេកង់
Front End n Embout avant ផ្នែកខាងមុខ
Frown (Smiley) tv Froncement des sourcils (Smiley) ជ្រួញចិញ្ចើម
Full Control n Pleine Contrôle ត្រួតត្រាទាំងស្រុង
Full Duplex Transmission n Pleine Transmission en duplex ការបញ្ជូនទ្វេទិសក្នុងពេលតែមួយ
Full Screen n Plein Écran ពេញអេក្រង់
Full Version n Pleine Version កំណែពេញលេញ
Fully Qualified Form n Forme Entièrement Qualifiée ទំរង់ពេញលក្ខណៈ
Function n Fonction មុខងារ, អនុគម
Function bar n Barre de fonction របារមុខងារ
Fuzzy adj Brouillé ស្រពិចស្រពិល

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក