ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ G

G
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Gallery n Galerie វិចិត្រសាល
Gamma n Gamma ហ្គាម៉ា
Gap n Espace ចន្លោះ
Gateway n Passage ផ្លូវចេញចូល
Generate tv Générer បង្កើត
Genre n Genre ប្រភេទតន្ត្រី
Geometric Shape n Forme Géométrique រាងធរណីមាត្រ
Geometry n géométrie ធរណីមាត្រ
Get tv Obtenir យក
Gigabyte n Gigaoctet ជីកាបៃ
Global adj Global សកល
Glue Point n Point De Colle ចំណុចភ្ជាប់
Go Back iv Retourner ត្រឡប់ទៅដើម
Go Forward iv Aller En avant ទៅមុខ
Goal Seek Recherche De But ដោះស្រាយសមីការ, ស្វែងរកគោលដៅ
Gouraud n Gouraud ហ៊្គូរោដ
Gradient n Gradient ជំរាល
Grammar n Grammaire វេយ្យាករ
Graphic n Graphique ក្រាភិក
Graphic Design n Conception Graphique ការរចនាក្រាភិក
Grayscale n Grayscale មាត្រដ្ឋានប្រផេះ
Grid n Grille ក្រឡាចត្រង្គ
Gridline n Gridline បន្ទាត់ក្រឡាចត្រង្គ
Group n Groupe ក្រុម
Group tv Grouper ដាក់ជាក្រុម
Group Box n Boîte De Groupe ប្រអប់ក្រុម
Guard n Garde ឆ្មាំ
Guest n Invité ភ្ញៀវ
Guide n Guide មគ្គុទ្ទេស
Guideline n Directive គោលការណែនាំ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក