ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ H

H
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Half adj Demi ពាក់កណ្ដាល
Half Duplex Transmission n Transmission Semi-duplex ការបញ្ជូនឯកទិសក្នុងពេលតែមួយ
Handle tv Manipuler ដោះស្រាយ
Handle (Of Object) n Poignée (D'Objet) ចំណុចទាញ
Handler n Traiteur អ្នកដោះស្រាយ
Handout n Aumône ប្លង់បោះពុម្ព
Hang Up tv Raccrocher ព្យួរ
Hanging Indent Creux Accrochant ព្យួរការចូលបន្ទាត់
Hard Disk n Disque dur ថាសរឹង
Hardware n Matériel ផ្នែករឹង
Hatch n Trappe ឆ្នូតៗ
Hazardous adj Dangereux គ្រោះថ្នាក់
Header n En-tête បឋមកថា
Heading n Titre ក្បាល
Height n Taille កំពស់
Help n Aide ជំនួយ
Help tv Aider ជួយ
Helper Application n Application D'Aide កម្មវិធីជំនួយ
Hexadecimal Number Nombre Hexadécimal ចំនួនគោលដប់ប្រាំមួយ
Hibernate tv Hibernate សំងំ
Hidden adj Caché ដែលលាក់
Hide tv Cacher លាក់
Hierarchy n Hiérarchie ឋានានុក្រម
High adj Haut ខ្ពស់
High Priority n Priorité Élevée អាទិភាពខ្ពស់
High Security n Sécurité Élevée សុវត្ថិភាពខ្ពស់
Higher adj Plus haut ខ្ពស់ជាង
Highest adj Le plus haut ខ្ពស់បំផុត
Highlight n Point culminant ផ្នែកសំខាន់
Highlight tv émerger បន្លេច
Highlight Color n Couleur De Point culminant ពណ៌បន្លេច
History n Histoire ប្រវត្តិ
Hold tv Prise កាន់
Hold Down tv Maintener សង្កត់ចុះ
Home n À la maison ផ្ទះ
Home Directory n Répertoire Local ថតផ្ទះ
Home Page n Home Page គេហទំព័រ
Hop n Houblon ដំណាក់
Horizontal adj Horizontal ផ្ដេក
Horizontal Line n Trait Horizontal ខ្សែផ្ដេក
Horizontal Ruler n Règle Horizontale បន្ទាត់ផ្ដេក
Horizontal Scrollbar n Roulement Horizontal របាររមូរផ្ដេក
Host n Hôte ម៉ាស៊ីន
Hostname n Nom d'hôte ឈ្មោះម៉ាស៊ីន
Hot List n Liste privilégiée បញ្ជីអាសយដ្ឋានសំខាន់
Hotkey n Hotkey គ្រាប់ចុចចង
HotPlug tv HotPlug ដោតឆៅ, ដោតក្តៅ
Hotspot n Point névralgique ចំណុចក្ដៅ
Hue n Tonalité ភាពលាំៗនៃពណ៌
Hyperlink n Hyperlien តំណខ្ពស់
Hypertext n Hypertexte អត្ថបទតភ្ជាប់គ្មានលំដាប់
Hyphenate tv Metter un trait d'union ភ្ជាប់ដោយសហសញ្ញា
Hyphenation n Mise d'un trait d'union ការដាក់សហសញ្ញា

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក