ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ I

I
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Icon n Icône រូបតំណាង
ID n Identification លេខសំគាល់
Identifier n Marque គ្រឿងសំគាល់
Identity n Identité អត្តសញ្ញាណ
Idiom n Idiome សំនួនវោហារ
Idle adj Ralenti ទំនេរ
Idle Time n Temps À vide ពេលទំនេរ
Ignore tv Ignorer មិនអើពើ
Ignore All Ignorer Tous មិនអើពើទាំងអស់
Illumination n Illumination ការបំភ្លឺ
Illustration n Illustration រូបភាពលំអ
Image n Image រូបភាព
Image Map n Hyperimage ផែនទីរូបភាព
Image Size n Taille D'Image ទំហំរូបភាព
Implement tv Implanter ប្រតិបត្តិ
Implementation n Exécution, Implantation ការប្រតិបត្តិ
Implicit adj Implicite ទាំងស្រុង
Import tv Importer នាំចូល
Important adj Important សំខាន់
Improper adj Impropre មិនសមរម្យ
Improve tv Améliorer ធ្វើឲ្យប្រសើរ
In Progress En marche កំពុងដំណើរការ
Inactive adj Inactif អសកម្ម
Inbox n Inbox ប្រអប់ទទួល
Inch n Pouce អ៊ិន្ឈ៍ ស្មើ 2,54cm
Include tv Incluer រួមបញ្ចូល
Incoming adj Entrant មកដល់
Incoming Server n Serveur Entrant ម៉ាស៊ីនបំរើចូល
Incompatible adj Incompatible ដែលមិនឆបគ្នា
Increase tv Augmentation បង្កើន
Incrementally Search Recherche Incrémental ស្វែងរកបន្ថែម
Increments n Incréments ចំនួនបន្ថែម
Indent tv Creux ចូលបន្ទាត់
Indent Value n Valeur De Creux តម្លៃចូលបន្ទាត់
Indentation n Impression ការចូលបន្ទាត់
Index n Index លិបិក្រម
Index Mark n Marque D'Index សញ្ញាសំគាល់លិបិក្រម
Indicator n Indicateur ទ្រនិចបង្ហាញ
Infected adj Infecté ដែលឆ្លង
Infected File n Dossier Infecté ឯកសារត្រូវមេរោគឆ្លង
Infinity n Infini អនន្តភាព
Information n L'information ព័ត៌មាន
Information Technology n Technologie De l'Information បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន
Initial adi Initiale ដំបូង
Initialize (Computer) tv Initialiser (Ordinateur) ចាប់ផ្ដើម
Initialize (Storage Medium) tv Initialiser (Support De Stockage) រៀបចំ
Initialize (Variable) tv Initialiser (Variable) ផ្ដល់តំលៃចាប់ផ្ដើម
Initials n Initiales អាទិសង្កេត
Initiate tv Initié ផ្ដើមថ្មី
Initiation n Déclenchement ការចាប់ផ្ដើម
Inline adj En ligne ក្នុងតួ
Inline Frame n Armature Intégrée ស៊ុមក្នុងតួ
Inner adj Intérieur ខាងក្នុង
Inner Join Joindre Intérieur រួមខាងក្នុង
Innocent (Smiley) adj Innocent (Smiley) មិនដឹងអី, អត់មានទោស
Input n Entrée ព័ត៌មានបញ្ចូល
Input tv Entrer បញ្ចូល
Input Field Champ D'Entrée វាលបញ្ចូល
Input Mask n Masque D'Entrée របាំងបញ្ចូល
Input-Output Analysis n Analyse Entrées-Sorties វិភាគពត៌មានចេញចូល
Inquire tv Enquérer សួរ
Inscription n Inscription ចំណារ
Insecure adj Peu sûr គ្មានសុវត្ថិភាព
Insert tv Insérer បញ្ចូល
Insert Data Insérer Les Données បញ្ចូលទិន្នន័យ
Insertion Point n Point D'Insertion ទីតាំងបញ្ចូល
Install tv Installer ដំឡើង
Installer n Installateur កម្មវិធីតំលើង
Instance n Exemple វត្ថុ
Instant Message n Message Instantané សារបន្ទាន់
Instantiate tv Instantiate បង្កើតភ្លាមៗ
Instruction n Instruction សេចក្ដីណែនាំ
Insufficient Insuffisant មិនគ្រប់គ្រាន់
Integrate tv Intégrer រួមបញ្ចូល
Integrated Circuit n Circuit intégré សៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា
Integrated Desktop Bureau Intégré ផ្ទៃតុបញ្ចូលគ្នា
Intensity n Intensité អាំងតង់ស៊ីតេ
Interaction n Interaction អន្តរកម្ម
Interactive adj Interactif អន្តរសកម្ម
Interactivity n Interactivité អន្តរសកម្មភាព
Interface n Interface ចំណុចប្រទាក់
Interlaced adj Entrelacé ត្របាញ់
Internal adj Interne ខាងក្នុង
Internet n Internet អ៊ិនរ័រណែត
Interoffice adj Interservices អន្តរការិយាល័យ
Interrupt tv Interruption ផ្អាក
Intersect tv Intersecter ប្រសព្វ
Intersection n Intersection ការប្រសព្វ
Interval n Intervalle ចន្លោះពេល
Intruder n Intrus អ្នកឈ្លានពាន
Invalid adj Invalide មិនត្រឹមត្រូវ, អត់តំលៃ
Invert tv Inverti ដាក់បញ្ច្រាស
Invisible adj Invisible មើលមិនឃើញ
Invoke tv Appeler ហៅ
Inward Centripète ចូលក្នុង
IP n IP IP
IRC n IRC IRC (ជជែកកំសាន្តលើអិនរើណែត)
ISP n ISP ISP (អ្នកផ្ដល់សេវាអិនរើណែត)
Issue to v Issue à ចេញឲ្យ
Italic adj Italique ទ្រេត
Item n Article ធាតុ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក