ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ J

J
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Jagged adj Déchiqueté រឆេតរឆូត
Job n Le travail ការងារ
Join tv Joindre
Journal n Journal ទិនានុប្បវត្តិ
Jump iv Saut លោត
Junk n Ordure ឥតបានការ
Junk Mail n Imprimé publicitaire សារឥតបានការ
Justify tv Justifier តំរឹមសងខាង

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក