ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ K

K
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
KB n KB គីឡូបៃ
Keep tv Subsistance រក្សាទុក
Keep Ratio n Rapport De Subsistance រក្សាសមាមាត្រ
Keep Running Fonctionnement De Subsistance ទុកឲ្យរត់ដដែល
Kern tv Kern សំរួលចន្លោះតួអក្សរ
Kernel n Grain ខឺណែល
Key (Encryption) n Clef (Chiffrage) កូនសោ
Key (Searching) n Clef (Recherche) មើល Keyword
Key (Typing) n Clef (Dactylographie) គ្រាប់ចុច
Keyboard n Clavier ក្ដារចុច
Keyboard Handling Manipulation De Clavier ការប្រើក្ដារចុច
Keystroke n Frappe សង្កត់គ្រាប់ចុច
Keyword n Mot-clé ពាក្យគន្លឹះ
Kilobyte n Kilo-octet គីឡូបៃ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក