ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ L

L
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Label n Étiquette ស្លាក
Lag n Retard រយៈពេលខុសគ្នា
LAN n LAN (Réseau local) បណ្ដាញបរិវេណក្នុង
Landscape Orientation n Orientation De Paysage ទិសផ្ដេក
Landscape Paper n Papier De Paysage ក្រដាសផ្ដេក
Language Pack n Paquet De Langue កញ្ចប់ភាសា
Laser n Laser ឡាស៊ែរ
Last adj Bout ចុងក្រោយ
Last Name n Nom នាមត្រកូល
Lathe Object n Objet De Tour វត្ថុក្រឡឹង
Laughing (Smiley) n Rire (Smiley) សើច
Launch tv Lancement បើកដំណើរការ (កម្មវិធី)
Layer n Couche ស្រទាប់
Layout n Disposition ប្លង់
Leap year n Année bissextile ឆ្នាំបង្គ្រប់
Left Join La Gauche Se joignent រួមឆ្វេង, ភ្ជាប់ឆ្វេង
Legend n Légende តាង
Length n Longueur ប្រវែង
Letter n Lettre សំបុត្រ
Letter-like Symbol n Lettre-comme Le Symbole និមិត្តសញ្ញាដូចអក្សរ
Letterhead n En-tête de lettre ក្បាលលិខិត
Library n Bibliothèque បណ្ណាល័យ
License n Permis អាជ្ញាបណ្ណ
Light adj Lumière ស្រាល
Limit n Limite មើល Boundary
Line n Ligne ជួរ
Line Begin La ligne commence (commencer de la ligne) ដើមបន្ទាត់
Line Break Rayer La Coupure ចុះបន្ទាត់
Line Color Rayer La Couleur ពណ៌បន្ទាត់
Line Joint Rayer Le Joint សន្លាក់បន្ទាត់
Line Skew Rayer Le Biais ភាពឆៀងរបស់បន្ទាត់
Line Weight Rayer Le Poids កំរាសបន្ទាត់
Linear Linéaire លីណេអ៊ែរ
Link tv Lier តភ្ជាប់
Link n Lien តំណភ្ជាប់
Lips are Sealed (Smiley) Des lèvres sont scellées (smiley) បិទបបូរមាត់
List n Liste បញ្ជី
List tv Lister រាយ
List Box n Boîte De Liste ប្រអប់បញ្ជី
Literal n Littéral តំលៃត្រង់
Live Bookmark Signet De phase ចំណាំបន្តផ្ទាល់
Live Mode Mode De phase របៀបបន្តផ្ទាល់
Load tv Charger ផ្ទុក
Local adj Local មូលដ្ឋាន
Locate tv Localiser រកទីតាំង
Location n Endroit ទីតាំង
Locked adj Verrouillé ជាប់សោ
Locked File n Dossier Verrouillé ឯកសារជាប់សោ
Log(tv) tv Log(tv) ចុះកំណត់ហេតុ
Log n Notation កំណត់ហេតុ
Log File n Dossier De Notation ឯកសារកំណត់ហេតុ
Log In iv Ouverture ចូល
Log Off iv Fermer la session ចេញ
Log On iv Entrer មើល Log In
Log Out iv Déconnecter មើល Log Off
Logical adj Logique សម
Logical Height Taille Logique កម្ពស់សម
Logical Number Nombre Logique ចំនួនតក្ក
Logo n Logo ឡូហ្គោ
Look and Feel n Regard et sensation រូបរាង និង មុខងារ
Look for tv Rechercher ស្វែងរក
Look in tv Regarder dedans មើលក្នុង
Look up tv Rechercher រកមើល
Loop Boucle រង្វិលជុំ
Loose adj Lâche ធូរ
Low adj Bas ទាប
Lower adj Inférieur ទាបជាង
Lowercase n Minuscule អក្សរតូច
Lowered Position n Position Abaissée ទីតាំងក្រោមបន្តិច
Lowest adj Le plus bas ទាបបំផុត

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក