ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ M

M
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
M.sec. (Millisecond) n M.sec. (milliseconde) មិ.វិ. (មិល្លីវិនាទី)
Machine n Machine ម៉ាស៊ីន
Machine Language n Langage machine ភាសាម៉ាស៊ីន
Machine Operator n Opérateur អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីន
Macro n Macro ម៉ាក្រូ
Magenta adj Magenta ក្រហមស្វាយ
Magnetic Tape n Bande Magnétique កាសែតម៉ាញេទិច
Mail n Courrier សំបុត្រ
Mail Box n Boîte aux lettres ប្រអប់សំបុត្រ
Mail Merge (Form Letter) n Fusion De Courrier (Lettre Modèle) សំបុត្រសំណុំបែបបទ
Mail Server n Serveur de messagerie ម៉ាស៊ីនបំរើសំបុត្រ
Mailing List n Liste D'Expédition បញ្ជីសំបុត្ររួម
Main adj Principal ចំបង
Main Title n Titre Principal ចំណងជើងមេ
Main Toolbar n Barre d'outils pricipal របារឧបករចំបង
Mainboard n Carte mère បន្ទះមេ, ក្តារមេ
Maintain tv Maintenir ថែទាំ
Maintainer n Défenseur អ្នកថែទាំ
Maintenance n Entretien តំហែទាំ
Major Gridline n Gridline Principal បន្ទាត់រង្វើល
Major Interval n Intervalle Principal ចន្លោះធំ
Major Interval Mark n Marque Principale D'Intervalle ក្រិតចន្លោះធំ
Malfunction iv Défaut de fonctionnement ធ្វើការខុសប្រក្រតី
Manage tv Gérer គ្រប់គ្រង
Management n Gestion ការគ្រប់គ្រង
Management Information System n Système intégré de gestion ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពត៌មាន
Manager (Program) n Directeur (Programme) កម្មវិធីគ្រប់គ្រង
Manual n Manuel សៀវភៅដៃ, សៀវភៅណែនាំ
Manual break Coupure manuelle ការបំបែកដោយដៃ
Manufacturer n Fabricant ក្រុមហ៊ុនផលិត
Map tv Mapper ផ្គូផ្គង
Margin n Marge រឹម
Marginalia n Marginalia ចំណាំក្នុងរឹម
Mark n Marque សញ្ញាសំគាល់
Mark v Remarquer សំគាល់
Marquee n Chapiteau ម៉ារគី
Mask n Masque របាំង
Master n Maître មេ
Master Document Document Maître ឯកសារមេ
Master Field Champ Maître វាលមេ
Master Password Mot de passe Maître ពាក្យសំងាត់មេ
Match tv Match ផ្គូផ្គង
Match n Allumette ដំណូច
Match Case Cas D'Allumette ករណីដំណូច
Maximize tv Maximiser ពង្រីកអតិបរមា
Maximum n Maximum អតិបរមា
Measurement Unit Unité De Mesure ឯកតារង្វាស់
Media n Médias មេឌៀ
Megabyte n Méga-octet មេកាបៃ
Membership n Adhésion សមាជិកភាព
Memo n Note អនុស្សរណៈ
Memorandum n Mémorandum មើល Memo
Memory n Mémoire សតិ
Menu n Menu ម៉ែនញាវ
Menu Bar n Barre De Menu របារម៉ែនញាវ
Merge tv Fusion បញ្ចូលគ្នា
Message n Message សារ
Message Box n Boîte De Message ប្រអប់សារ
Meta n Méta មេតា
Metal n Métal លោហធាតុ
Method n Méthode វិធីសាស្ត្រ
Metrics (Metric System) n Métrique (Système Métrique) ប្រព័ន្ធម៉ែត្រ
Middle adj Moyen កណ្ដាល
MIDI n LE MIDI មីឌី
Migration n Migration ប្ដូរកន្លែង
Mile n Mille ម៉ាយល៍
Milligrams n Milligrammes មិលីក្រាម
Millimeter n Millimètre មិលីម៉ែត្រ
Minimize tv Réduiser au minimum បង្រួមអប្បបរមា
Minimum n Minimum អប្បបរមា
Minor Gridline Gridline Mineur បន្ទាត់ក្រឡាចត្រង្គញឹក
Minor Interval Intervalle Mineur ចន្លោះតូច
Minor Interval Mark Marque Mineure D'Intervalle ក្រិតចន្លោះតូច
Minus Sign Signe Moindre សញ្ញាដក
Minute n Minute កំណត់ហេតុប្រជុំ
Mirror tv Miroir ឆ្លុះ
Mirror n Miroir កញ្ចក់
Misspell tv Mal épeler ប្រកបខុស
Mode n Mode របៀប
Model n Modèle ម៉ូដែល
Modem n Modem ម៉ូដឹម
Moderator n Modérateur អន្តរការី
Modification n Modification កំណែប្រែ
Modify tv Modifier កែប្រែ
Module n Module ម៉ូឌុល
Money-Mouth (Smiley) Argent-Bouche (Smiley) មាត់លុយ
Monitor n Moniteur អ្នកត្រួតពិនិត្យ
Monitor tv Surveiller ត្រួតពិនិត្យ
Monitor (Hardware) n Moniteur (Matériel) ម៉ូនីទ័រ
Monitor Program n Programme de surveillance កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ
Mono Mono ម៉ូណូ
More adj Plus ច្រើនជាង
Morphing n Morphing បំលែងរូបភាព
Mosaic Mosaïque មូសាអ៊ីក
Motion n Mouvement ចលនា
Mount tv Bâti ម៉ោន
Mouse n Souris កណ្តុរ
Mouse Pointer n Indicateur De Souris ព្រួញកណ្តុរ
Move tv Déplacer, déménager ផ្លាស់ទី
Move Down Abaisser ផ្លាស់ទីចុះក្រោម
Move Up Relever-vous ផ្លាស់ទីឡើងលើ
Movement n Mouvement ចលនា
Multi Operation Multi Opération ប្រមាណវិធីច្រើន
Multi-User System Système À utilisateurs multiples ប្រព័ន្ធពហុអ្នកប្រើ
Multimedia n Multimédia ពហុពត៌មាន
Multimeter n Multimètre ឧបករស្ទង់
Multiple adj Multiple ច្រើន
Multiplication Sign n Signe De Multiplication សញ្ញាគុណ
Multiselection n Multiselection ពហុជំរើស
Multitasking n Traitement multitâche ពហុភារកិច្ច
Munger n Munger អ្នកផ្លាស់ប្ដូរ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក