ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ N

N
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Name n Nom ឈ្មោះ
Nautilus n ខ្យងគុជ
Navigate tv Naviguer រុករក
Navigation n Navigation ការរុករក
Navigation Toolbar n Navigation Toolbar របាររុករក
Navigator (Program) n Navigateur (Programme) កម្មវិធីរុករក
Negation n Négation អវិជ្ជមានកម្ម
Nested Table n Tableau Niché តារាងក្នុង
Netiquette n Netiquette អតិថិវិន័យបណ្ដាញ
Network n Réseau បណ្ដាញ
Network Topology Topologie De Réseau ក្បួនតបណ្ដាញ
New adj Nouveau ថ្មី
New Release n Nouveau Dégagement ការចេញផ្សាយថ្មី
News Server n Serveur de nouvelles ម៉ាស៊ីនបំរើពត៌មាន
Newsgroup n Newsgroup វេទិកាពត៌មាន
Next adj/adv Après បន្ទាប់
Nickname n Surnom សម្មតិនាម
Node n Noeud ថ្នាំង
Noise adj Bruit ជ្រៀតជ្រែក
Non-Breaking Hyphen Trait d'union Non-Breaking សហសញ្ញាមិនបំបែក
Non-Breaking Space L'Espace Non-Breaking គម្លាតមិនបំបែក
Non-Convertible adj Non-Convertible ដែលមិនអាចបំលែង
Non-Printing Character Caractère Non imprimant តួអក្សរមិនបោះពុម្ព
Normal n Normal ធម្មតា
Not Enough Memory Pas Asser De Mémoire គ្មានសតិគ្រប់គ្រាន់
Not Found Non trouvé មិនឃើញ
Note n/tv Note ចំណាំ
Note Indicator n Indicateur de Note ទ្រនិចបង្ហាញចំណាំ
Notice n Notification សំគាល់
Notification n Avis ការជូនដំណឹង
Notify tv Annoncer ជូនដំណឹង
Null adj Nulle គ្មានសោះ
Number Pad Garniture De Nombre បន្ទះលេខ
Numbering n Numérotation លេខរៀង
Numeral n Numéro តួលេខ
Numerator n Numérateur ភាគយក
Numerical adj Numérique ជាលេខ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក