ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ O

O
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Object (Goal) n Objet (But) គោលបំណង
Object (Subject) n Objet (Sujet) កម្មវត្ថុ
Object (Thing) n Objet (Chose) វត្ថុ
Oblique adj Oblique បញ្ឆៀង
Obscure tv Obscur ធ្វើឲ្យស្មុគ្រស្មាញ
Occur tv Produiser-vous កើតឡើង
Octal Number Nombre Octal ចំនួនគោលប្រាំបី
Odd Number Nombre Impair លេខសេស
Offline adj En différé ក្រៅបណ្ដាញ
Offset n Excentrage អុហ្វសិត
OK OK យល់ព្រម
On prep Sur លើ
On Screen Keyboard Sur Le Clavier D'Écran ក្ដារចុចលើអេក្រង់
Online adj En ligne លើបណ្ដាញ
Online Help Aide En ligne ជំនួយលើបណ្ដាញ
Online Shopping Achats En ligne ទិញតាមបណ្ដាញ
Opacity n Opacité ភាពស្រអាប់
Opaque adj Opaque ស្រអាប់
Open tv Ouvrir បើក
Operand n Opérande អង្គ
Operating System n Logiciel d'exploitation ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
Operation n Opération ប្រតិបត្តិការ
Operation (Math) n Opération (Maths) ប្រមាណវិធី
Operator n Opérateur (១) ការី (២) សញ្ញាប្រមាណវិធី
Optimal adj Optimal ប្រសើរបំផុត
Optimal Wrap Enveloppe Optimale រុំប្រសើរបំផុត
Optimize tv Optimiser បង្កើនប្រសិទ្ធិភាព
Option n Option ជម្រើស
Optional adj Facultatif ស្រេចចិត្ត
Order tv Commander បញ្ជា
Order n Ordre លំដាប់
Ordinal Number adj Nombre Ordinal លេខលំដាប់
Organization n Organisation អង្គការ
Organizer n Organisateur អ្នករៀបចំ
Orientation n Orientation ទិស
Original adj Original ដើម
Orphan n Orphelin បន្ទាត់កំព្រា
Outbox n Outbox ប្រអប់ចេញ
Outdated adj Périmé ហួសសម័យ
Outer adj Externe ខាងក្រៅ
Outer Join Externe Joigner រួមខាងក្រៅ
Outgoing adj Sortant ចេញ
Outgoing Server Serveur Sortant ម៉ាស៊ីនបំរើចេញ
Outline n Contour គ្រោង
Outline (Font Effect) adj Contour (Effet De Police) គែម
Output n Rendement ទិន្នផល
Outward À l'extérieur ទៅក្រៅ
Overflow iv/tv Déborder លើសចំណុះ
Overhang tv Surplomb លយចេញ
Overhead Sheet n Feuille Aérienne ក្រដាសស្លាយ
Overlap tv Chevauchement តម្រួត
Override tv Dépassement បដិសេធ
Overview n Vue d'ensemble ទិដ្ឋភាពទូទៅ
Overwhelming adj Accabler លើសលុប
Overwrite tv Recouvrer សរសេរជាន់លើ
Owner n Propriétaire ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក