ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ P

P
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Pack tv Paquet ខ្ចប់
Package n Paquet កញ្ចប់
Packet n Paquet កញ្ចប់ព័ត៌មាន
Padding n Remplissage ចន្លោះ
Page n Page ទំព័រ
Page Break n Coupure De Page ការបំបែកទំព័រ
Page Composer n Compositeur De Page កម្មវិធីរៀបចំទំព័រ
Page Count n Compte De Page ចំនួនទំព័រ
Page Down Page Vers le bas ទំព័រក្រោម
Page Layout n Disposition De Page ប្លង់ទំព័រ
Page Number n Numéro de page លេខទំព័រ
Page Preview Prévision De Page មើលទំព័រជាមុន
Page Setup Installation De Page ការរៀបចំទំព័រ
Page Up Page Vers le haut ទំព័រលើ
Paginate tv Paginer បង់លេខទំព័រ
Paint tv Peigner គូរ
Paint Can n Bidon De Peinture កំប៉ុងទឹកថ្នាំ
Paintbrush n Pinceau ជក់
Pair n Paire គូ
Pane n Carreau ស្លាបព្រិល
Panel n Panneau បន្ទះ
Paragraph n Paragraphe កថាខណ្ឌ
Paragraph Break n Coupure De Paragraphe ចុះបន្ទាត់កថាខណ្ឌ
Paragraph Spacing n Espacement De Paragraphe គំលាតកថាខណ្ឌ
Parallel adj Parallèle ស្រប
Parameter n Paramètre ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
Parcel n Colis កញ្ចប់ប្រៃសណី
Parent n Parent មេ
Parentheses n Parenthèses វង់ក្រចក
Parse tv Analyser ញែក
Pass tv Passage ហុច
Pass count n Passer le compte ចំនួនហុច
Passage n Passage វគ្គ
Passphrase n Passphrase ឃ្លាសម្ងាត់
Password n Mot de passe ពាក្យសំងាត់់
Password Quality Meter n Mètre De Qualité De Mot de passe ឧបករវាស់គុណភាពពាក្យសំងាត់
Paste tv Coller បិទភ្ជាប់
Paste Special Pâte Spéciale បិទភ្ជាប់ពិសេស
Patch n Pièce rapportée បំណះ
Patch tv Pièce rapportée ប៉ះ
Path n Chemin ផ្លូវ
Pathnames n Noms ឈ្មោះផ្លូវ
Pattern n Modèle លំនាំ
Pause iv Pause ផ្អាក
Pause n Pause ការផ្អាក
Peak n Crête កំពូល
Pend iv PEND រង់ចាំដោះស្រាយ
Pending En suspens មិនទាន់សំរេច
Peripheral n Périphérique គ្រឿងខំព្យូរើ
Permission n Permission សេចក្ដីអនុញ្ញាត
Permutation n Permutation ចំលាស់
Personal adj Personnel ផ្ទាល់ខ្លួន
Personal Address Book n Carnet d'adresses Personnel សៀវភៅអាសយ័ដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន
Personal Profile n Profil Personnel ទំរង់ផ្ទាល់ខ្លួន
Personalization n Personnalisation បដិរូបកម្ម
Personalize tv Personnaliser តំរូវតាមបុគ្គល
Perspective adj Perspective យថាទស្សន៍
Phonetic adj Phonétique នៃសូរសព្ទ
Photosensitivity n Photosensibilité បំរែបំរួលរូបភាព
Picture Box n Boîte D'Image ប្រអប់រូបភាព
Pie n Pâté en croûte ចំណិត
Pipe n Pipe បំពង់
Pirate tv Pirater លួច
Pitch n Lancement ជំរ
Pitch n Lancement កំពស់សំលេង
Pix Map n Carte De Pix ផែនទីចំណុច
Pixel n Pixel ភីកសែល
Place n Endroit ទីកន្លែង
Placeholder n Placeholder កន្លែងដាក់
Plain adj Plaine ធម្មតា
Plain Text n Texte Plat អត្ថបទធម្មតា
Play (Cd) tv Jeu (Cd) ចាក់ (ស៊ីឌី)
Play a Sound Jouer un bruit បន្លឺសម្លេង
Playback n Playback ចាក់សាថ្មី
Plot tv Parcelle de terrain គ្រោង
Plotter n Table traçante ឧបករគូសក្រាហ្វិក
Plug and Play Prise et jeu ការប្រមូលផ្ដុំផ្នែករឹងស្វ័យប្រវត្តិ
Plug In n Brancher កម្មវិធីជំនួយ
Plus Sign Plus សញ្ញាបូក
Polygon n Polygone ពហុកោណ
Pool n Piscine អាង
Pop Art n Art De Bruit សិល្បៈពេញនិយម
Pop Up adj Sauter Vers le haut លេចឡើង
Popup Menu n Menu automatique ម៉ែនញាវលេចឡើង
Popup Window n Fenêtre automatique បង្អួចលេចឡើង
Port n Port ច្រក
Portable adj Portatif ចល័ត
Portal n Portique ខ្លោងទ្វារ
Portrait Orientation n Orientation De Portrait ទិសបញ្ឈរ
Portrait Paper n Papier De Portrait ក្រដាសបញ្ឈរ
Position n Position ឋានៈ
Possible adj Possible អាចធ្វើបាន
Post tv Poster ប្រកាស, ដាក់ក្នុងប្រអប់សំបុត្រ
Postal Code Code Postal លេខប្រៃសណី
Poster n Affiche ប័ណ្ណប្រកាស
Posterize n Posterize រូបភាពប័ណ្ណប្រកាស
Postmaster n Maître de poste អ្នកគ្រប់គ្រងប្រៃសណី
Posture n Maintien សណ្ឋាន
Power n Puissance ស្វ័យគុណ
Prefer tv Préférer ចូលចិត្ត
Preference n Préférence ចំណង់ចំណូលចិត្ត
Preferred adj Préféré ដែលចូលចិត្តជាង
Prefix n Préfixe បុព្វបទ
Preformat n Préformater ទ្រង់ទ្រាយជាមុន
Preformatted Text n Texte Préformaté អត្ថបទបានធ្វើទ្រង់ទ្រាយជាមុន
Prepare tv Préparer រៀបចំ
Prerequisite n Chose nécessaire តម្រូវការជាមុន
Presentation n Présentation ការបង្ហាញ
Preset tv Prérégler កំណត់ជាមុន
Presiding tv Présidence ក្រោមអធិបតីភាព
Press tv Pression សង្កត់
Prevent tv Empêcher រារាំង
Preview tv Prévision មើលជាមុន
Previous adj Précédent មុន
Primary adj Primaire ចម្បង
Primary Key n Clé Primaire កូនសោសំខាន់
Principal n Principal គោលការ
Print tv Copie បោះពុម្ព
Print Optimized Copie Optimisée បោះពុម្ពគុណភាពខ្ពស់
Print Page View Vue De Page D'Impression បោះពុម្ពទិដ្ឋភាពទំព័រ
Print Preview Prévision D'Impression មើលមុនបោះពុម្ព
Print Range Chaîne D'Impression ជួរបោះពុម្ព
Printer n Imprimeur ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព
Printout n Liste imprimée លទ្ធផលបោះពុម្ព
Priority n Priorité អាទិភាព
Privacy n Intimité ភាពឯកជន
Private Key n Clef Privée កូនសោឯកជន
Privilege n Privilège សិទ្ធិ
Probe tv Sonde ស្ទង់រក
Procedure n Procédé បែបបទ
Proceed iv Procéder ធ្វើបន្ត
Process n Processus ដំណើរការ
Profile n Profil ទំរង់
Profile Manager n Directeur De Profil កម្មវិធីគ្រប់គ្រងទំរង់
Program n Programme កម្មវិធី
Programmer n Programmeur អ្នកសរសេរកម្មវិធី
Progress n Progrès វឌ្ឍនភាព
Progress Bar n Barre De Progrès របារវឌ្ឍនភាព
Project n Projet គំរោង
Projection n Projection ការបញ្ចាំង
Promote tv Favoriser បង្កើន
Prompt n Message de sollicitation ប្រអប់បញ្ចូល
Prompt ប្រអប់រំលឹក
Property n Propriété លក្ខណៈសម្បត្តិ
Proposal n Proposition សំណើ
Protect tv Protéger ការពារ
Protected adj Protégé ដែលត្រូវបានការពារ
Protection n Protection ការការពារ
Protector n Protecteur អ្នកការពារ
Protocol n Protocole ពិធីការ
Provider n Fournisseur អ្នកផ្គត់ផ្គង់
Proxy n Procuration ប្រូកស៊ី
Public adj Publique សាធារណៈ
Public-Key n Clé publique កូនសោសាធារណៈ
Publish tv Éditer បោះពុម្ពផ្សាយ
Publisher n Éditeur អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ
Pull tv Traction ទាញ
Punctuation n Ponctuation ការដាក់វណ្ណយុត្ត
Purchasing Form n Forme d'achat ពាក្យសុំទិញ
Purge tv Purger លុបបំបាត់
Push tv Pousser រុញ
Put tv Mettre ដាក់

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក