ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ Q

Q
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Quadratic adj Quadratique បួនជ្រុង
Qualified adj Qualifié ដែលមានគុណភាព
Quality n Qualité គុណភាព
Quantity n Quantité បរិមាណ
Quarantine tv Quarantaine ដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ
Quartile Quartile ភាគបួន
Query n Question សំណួរ
Query tv Question សួរ
Queue tv File d'attente ដាក់ជាជួរ
Queue n File d'attente ជួរ
Quick Launch Bar n Barre Rapide De Lancement របារចាប់ផ្ដើមរហ័ស
Quick Launcher n Lanceur Rapide ឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមរហ័ស
Quit tv Stoppé បោះបង់
Quota n Quote-part កូតា
Quotation n Citation មើល Quote
Quote tv Citation ដកស្រង់
Quote n Citation សំរង់

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក