ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ R

R
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Radial adj Radial មូល
Radio Button n Bouton Par radio ប៊ូតុងមូល
Radix n Base គោល
Raise tv Augmenter លើកឡើងលើ
Raised Position n Position Augmentée ទីតាំងលើបន្តិច
Random adj Aléatoire ចៃដន្យ
Range n Gamme ជួរ
Rate n Taux អត្រា
Raw adj Cru ឆៅ
Read tv Lu អាន
Read-Only adj Fixe បានតែអាន
Readme n Readme អានខ្ញុំ
Ready adj Prêt រួចហើយ
Real adj Vrai ពិត
Reboot tv Réinitialisation ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ
Recalculate Hard Recalculer Dur ខំគណនាឡើងវិញ
Receipt n Reçu បង្កាន់ដៃ
Receive tv Recever ទទួល
Recipient n Destinataire អ្នកទទួល
Recognize tv Reconnaître ទទួលស្គាល់
Recommend tv Recommander ផ្ដល់អនុសាសន៍
Reconnect tv Rebrancher តភ្ជាប់ឡើងវិញ
Record n Enregistrer កំណត់ត្រា
Record tv Enregistrer កត់ត្រា
Recover tv Récupérer យកបានវិញ
Recovery n Rétablissement ការសង្គ្រោះឯកសារ
Recreate tv Recréer បង្កើតឡើងវិញ
Recursion n Récursion ការហៅខ្លួនឯង
Recycle Bin n Réutiliser Le Casier ធុងសំរាម
Redial tv Rappeler ហៅឡើងវិញ (ទូរស័ព្ទ)
Redirect tv Réorienter ប្ដូរទិស
Redo tv Refaire ធ្វើវិញ
Reduce tv Réduire កាត់បន្ថយ
Redundancy n Redondance ភាពស្ទួន
Reestablish tv Rétablisser បង្កើតឡើងវិញ
Reference n Référence សេចក្ដីយោង
Reference Point n Point De Référence ចំណុចយោង
Referral n Référence ការផ្ទេរ
Refresh tv Régénérer ធ្វើឲ្យស្រស់
Refuse tv Ordures បដិសេធ
Regenerate tv Régénéré បង្កើតឡើងវិញ
Register tv Registrer ចុះឈ្មោះ
Registration n Enregistrement ការចុះឈ្មោះ
Registry n Enregistrement បញ្ជីឈ្មោះ
Regular adj Régulier ធម្មតា
Rehearse Timing n Préparer La Synchronisation ពេលវេលាសម
Reinstall tv Réinstaller ដំឡើងឡើងវិញ
Reject tv Rejetter ច្រានចោល
Relation n Relation ទំនាក់ទំនង
Relative URL n Relative URL URL ទំនាក់ទំនង
Relay tv Relais បញ្ជូនត
Relay n Relais ការបញ្ជូនត
Release tv Dégagement បញ្ចេញ
Release n Dégagement ការចេញផ្សាយ
Release Note n Libérer La Note កំណត់ចំណាំការចេញផ្សាយ
Release Year Libérer L'Année ឆ្នាំចេញផ្សាយ
Relief n Soulagement ក្បាច់
Reload tv Recharger ផ្ទុកឡើងវិញ
Remaining adj Restant នៅសល់
Remark n Remarque កំណត់សំគាល់
Remind tv Rappeler រំលឹក
Reminder n Rappel អ្នករំលឹក
Remote adj À distance ឆ្ងាយ
Remote Access n Accès À distance ការចូលដំណើរការពីចម្ងាយ
Remote Administration n Administration À distance ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ
Remote Control n Télécommande ការបញ្ជាពីចម្ងាយ
Removable adj Démontable ចល័ត
Removable Disk n Disque Démontable ថាសចល័ត
Remove tv Enlever យកចេញ
Rename tv Retitrer ប្ដូរឈ្មោះ
Render tv Rendre បង្ហាញ
Renew tv Renouveler បន្ត
Reopen tv Rouvrir បើកឡើងវិញ
Repaginate tv Repaginer បង់លេខទំព័រឡើងវិញ
Repair tv Réparer ជួសជុល
Repaired adj Réparé ដែលជួសជុលរួច
Repeat tv Répétition ធ្វើម្ដងទៀត
Replace tv Remplacer ជំនួស
Replacement n Remplacement ការជំនួស
Replacement Table n Tableau De rechange តារាងជំនួស
Replicate tv Replier ថតចំលង
Replication n Réplique ការថតចំលង
Reply tv Répondre ឆ្លើយតប
Report n Rapport របាយការ
Repository n Dépôt ឃ្លាំង
Request n Demande សំណើ
Request tv Demander ស្នើ
Require tv Exiger ទាមទារ
Requirement n Condition តម្រូវការ
Research tv Rechercher ស្រាវជ្រាវ
Research n Recherche ការស្រាវជ្រាវ
Reset tv Remettre កំណត់ឡើងវិញ
Resize tv Remetter à la côte ប្ដូរទំហំ
Resolution n Résolution គុណភាពបង្ហាញ
Resolver n Séparateur អ្នកដោះស្រាយ
Resource n Ressource ធនធាន
Respond iv Réponder ឆ្លើយតប
Response n Réponse ចំលើយតប
Restart tv Relancer ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ
Restore tv Restaurer ស្ដារ
Restore Default Défaut De Restauration ស្ដារលំនាំដើម
Restrict tv Limiter ដាក់កម្រិត
Restricted adj Restreint ដែលត្រូវបានកំរិត
Restriction n Restriction កំរិត
Result n Résultat លទ្ធផល
ResultSet n ResultSet សំណុំលទ្ធផល
Resume tv Résumé ធ្វើបន្ត
Retrieve tv Rechercher ទៅយក
Retry tv Nouvelle tentative ព្យាយាមម្ដងទៀត
Return tv Retour ត្រឡប់
Return Address n Adresse De retour អាស័យដ្ឋានត្រឡប់
Return Receipt n Reçu De retour បង្កាន់ដៃត្រឡប់
Reuse tv Réutiliser ប្រើឡើងវិញ
Reverse tv Inverse ដាក់បញ្ច្រាស
Reverse adj Inverse បញ្ច្រាស
Revert tv Retourner ត្រឡប់ទៅដើម
Review tv Revue ពិនិត្យឡើងវិញ
Revision n Révision ការពិនិត្យឡើងវិញ
Revocation n Révocation ការដកហូតវិញ
Revoke tv Retirer ដកហូតវិញ
Rewind tv Rebobinage ខារថយក្រោយ
Rhombus n Losange ចតុកោណស្មើ
Rich Text n Texte Riche អត្ថបទសម្បូរបែប
Rid tv Débarrassé កម្ចាត់
Right Join La Droite Se joignent រួមខាងស្ដាំ
Ring n Anneau កង
Rip tv Déchirure ច្រៀក
Roll iv Roulement រមៀល
Roll Back iv Rouler En arrière រមៀលថយ
Roll Over tv Rouler Au-dessus de ដាក់លើ
Roll Up iv Enrouler-vous រមៀលឡើង
Root n Racine Root
Rotate tv Tourner បង្វិល
Rotation Angle n Angle De Rotation មុំបង្វិល
Round tv Rond បង្គត់
Round adj Rond មូល
Round Bracket n Parenthèse Ronde វង់ក្រចក
Rounded Polygon n Polygone Arrondi ពហុកោណជ្រុងមូល
Rounded Rectangle n Rectangle Arrondi ចតុកោណកែងជ្រុងមូល
Route tv Itinéraire នាំផ្លូវ
Route n Itinéraire ផ្លូវ
Routine n Routine ទម្រង់ការ
Row n Rangée ជួរដេក
Row Break Coupure De Rangée ការបំបែកជួរដេក
Row Heading Titre De Rangée ក្បាលជួរដេក
Ruby (Phonetic Guide) Rubis (Guide Phonétique) មគ្គុទ្ទេសក៍សូរសព្ទ
Rule n Règle ច្បាប់
Ruler n Règle បន្ទាត់
Run iv Course រត់
Run Level n Courer De niveau កម្រិតរត់
Run-Time n Temps d'exécution ពេលរត់
Run-Time Error n Erreur D'exécution កំហុសពេលរត់
Runaway adj Emballement មិនអាចបញ្ជាបាន

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក