ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ S

S
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Safe adj Sûr សុវត្ថិភាព
Safety n Sûreté សុវត្ថិភាព
Salmon n Saumons ពណ៌ស្លាទុំ
Salutation n Salutation វន្ទនាការ
Salvage tv Récupération សង្គ្រោះ
Sample n Échantillon គំរូ
Saturation n Saturation តិត្ថិភាព
Save tv Économiser រក្សាទុក
Save as tv Économiser As រក្សាទុកជា
Scale n Balance មាត្រដ្ឋាន
Scan tv Balayer វិភាគ
Scanner n Module de balayage ម៉ាស៊ីនស្កេន
Scenario n Scénario សាច់រឿង
Schedule tv Programmer កំណត់ពេល
Schedule n Programme តារាងពេល
Scheme n Arrangement គ្រោងការណ៍
Scope n Portée វិសាលភាព
Screen n Écran អេក្រង់
Screen Saver n Épargnant D'Écran ធាតុរក្សាអេក្រង់
Screen Tips n Bouts D'Écran ព័ត៌មានជំនួយលើអេក្រង់
Screenshot n Screenshot រូបថតអេក្រង់
Screenshot tv Screenshot ថតអេក្រង់
Script n Manuscrit ស្គ្រីប
Scroll tv Rouleau រមូរ
Scroll Bar n Barre De Rouleau របាររមូរ
Scroll Horizontal Rouleau Horizontal រមូរផ្ដេក
Search tv Chercher ស្វែងរក
Search Engine n Search Engine ម៉ាស៊ីនស្វែងរក
Search key Clef de recherche ពាក្យស្វែងរក
Sec. (Second) n Sec. (en second lieu) វិ.
Secondary adj Secondaire រង
Section n Section ភាគ
Sector n Secteur ចម្រៀក
Secure adj Bloqué ដែលមានសុវត្ថិភាព
Security n Sécurité សុវត្ថិភាព
Seek tv Chercher ស្វែងរក
Segment tv Segmenter ច្រៀក
Segment n Segment ចំរៀក
Segmentation n Segmentation ការចែកជាចំរៀក
Select tv Choisi ជ្រើស
Select All Choisisser Tous ជ្រើសទាំងអស់
Selected Text n Texte Choisi អត្ថបទដែលបានជ្រើស
Selection n Choix ជម្រើស
Self-Extracting n Auto extraction ការស្រង់ចេញដោយខ្លួនឯង
Semi prep Semi-finale កន្លះ
Semibold adj Semibold ដិតល្មម
Semicircle n Demi-cercle កន្លះរង្វង់
Semicolon n Point-virgule សញ្ញាចំណុចក្បៀស (;)
Semicondensed adj Semicondensed ញឹកល្មម
Semiexpanded adj Semiexpanded រង្វើលល្មម
Semilight adj Semilight ស្រាលល្មម
Send tv Envoyer ផ្ញើ
Send Backward Envoyer Vers l'arrière បញ្ជូនទៅក្រោយ
Send Immediately Envoyer Immédiatement ផ្ញើភ្លាមៗ
Send Later Envoyer Plus tard ផ្ញើពេលក្រោយ
Send Now Envoyer Maintenant ផ្ញើឥឡូវ
Send To Back Envoyer Au Dos បញ្ជូនទៅក្រោយគេ
Send Unsent Messages Envoyer Les Messages D'Unsent ផ្ញើសារមិនទាន់ផ្ញើ
Sender n Expéditeur អ្នកផ្ញើ
Sequence n Ordre លំដាប់
Sequential Access n Accès Séquentiel ចូលដំណើរការតាមលំដាប់លំដោយ
Serial adj Périodique សៀរៀល
Serial Number n Numéro de série លេខសម្គាល់
Series n Série ស៊េរី
Server n Serveur ម៉ាស៊ីនបម្រើ
Server Farm n Ferme De Serveur តំបន់ម៉ាស៊ីនបម្រើ
Server Name n Nom De Serveur ឈ្មោះម៉ាស៊ីនបម្រើ
Server Side n Côté De Serveur ខាងម៉ាស៊ីនបម្រើ
Session n Session សម័យ
Set tv Ensemble កំណត់
Set up tv Installation រៀបចំ
Setting n Arrangement ការកំណត់
Shadow n Ombre ស្រមោល
Shape n Forme រាង
Share tv Part ចែករំលែក
Shared File n Dossier Partagé ឯកសាររួម
Shareware n Shareware កម្មវិធីប្រើសាកល្បង
Sharing n Partage ការចែករំលែក
Sharpen adj Affiler ស្រួច
Shear tv Cisaillement កាត់
Sheet n Feuille សន្លឹក
Shell n Coquille សែល
Shell n Coquille ចានក្រឡូម
Shift tv Décalage អង្កិល
Shift (Key) tv Décalage (Clef) ប្ដូរ
Shortcut n Raccourci ផ្លូវកាត់
Shortcut Key n Clef De Raccourci គ្រាប់ចុចផ្លូវកាត់
Shred tv Lambeau ច្រៀក
Shrink tv Rétrécissement បង្រួញ
Shrink to Fit Rétrécissement à adapter បង្រួញឲ្យសម
Shrink to Fit Page Width Rétrécissement pour adapter la largeur de page បង្រួញតំរូវតាមទទឹងទំព័រ
Shutdown tv Arrêt បិទ
Sidebar n Sidebar របារចំហៀង
Sign iv Signe ចុះហត្ថលេខា
Sign In iv Signe Dedans ចូល
Sign Out iv Signe Dehors ចេញ
Sign Up iv Engager ចុះឈ្មោះ
Signal n Signal សញ្ញា
Signature n Signature ហត្ថលេខា
Signer n Signataire អ្នកចុះហត្ថលេខា
Similarity Search n Recherche De Similitude ស្វែងរកភាពស្រដៀងគ្នា
Simple adj Simple សាមញ្ញ
Simulator n Simulateur កម្មវិធីក្លែងធ្វើ
Single-sided adj À simple face ម្ខាង
Site n Emplacement តំបន់បណ្ដាញ
Site Manager n Directeur D'Emplacement កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតំបន់បណ្ដាញ
Size n Taille ទំហំ
Sizelimit n Sizelimit ទំហំកំណត់
Skew adj Biais ឆៀង
Skew n Biais ភាពឆៀង
Skip tv Saut រំលង
Slant
Slave n Slave កូនចៅ
Slave Field n Champ slave វាលកូនចៅ
Slide (Presentation) n Glissière (Présentation) ស្លាយ
Slide Show n Projection de diapositives ការបញ្ចាំងស្លាយ
Slider n Glisseur គ្រាប់រំកិល
Slogan n Slogan ពាក្យស្លោក
Slot n Fente រន្ធ
Slower adj Plus lent យឺតជាង
Slowest adv Le plus lent យឺតបំផុត
Small Capitals Petits Capitaux អក្សរពុម្ពតូច
Smart adj Futé ឆ្លាត
Smile (Smiley) n Sourire (Smiley) ការញញឹម
Smiley n Smiley សញ្ញាអារម្មណ៍
Smooth adj Lisse រាបស្មើ
Smooth tv Lisse ធ្វើឲ្យស្មើ
Smooth End n Extrémité Douce ការបញ្ចប់យឺតៗ
Smooth Scroll Rouleau Lisse រមូររាបស្មើ
Smooth Start n Lisser Le Début ការចាប់ផ្ដើមយឺតៗ
SMS (Short Message) n SMS (Message Court) សារខ្លី
Snap v, n Rupture ខ្ទាស់
Snapshot n Instantané រូបថត
Socket n Douille រន្ធ
Socket Number n Nombre De Douille លេខរន្ធ
Software n Logiciel ផ្នែកទន់
Solarization n Solarization ពន្លឺព្រះអាទិត្យ
Solid adj Plein តាន់
Sort tv Sorte តម្រៀប
Sort by tv Sorte près តម្រៀបតាម
Source n Source ប្រភព
Space (Disk) n L'Espace (Disque) ទំហំ (ថាស)
Spacing n Espacement គម្លាត
Spam n Spam សារឥតបានការ
Span n Envergure វិសាលភាព
Spawn tv Frai បង្កើត
Speaker n Orateur ធុងបាស
Specify tv Indiquer បញ្ជាក់លំអិត
Spectral adj Spectral នៃវិសាលគម
Spectrum n Spectre វិសាលគម
Specular adj Spéculaire ឆ្លុះ
Speed n Vitesse ល្បឿន
Spell Checking n Contrôle orthographique ការពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ
Spellcheck tv Spellcheck ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ
Spelling n Épellation អក្ខរាវិរុទ្ធ
Spelling and Grammar n Épellation et grammaire អក្ខរាវិរុទ្ធ និង វេយ្យាករ
Spin Button n Bouton De Rotation ប៊ូតុងបង្កើនបន្ថយ
Spiral iv Spirale គួច
Split tv Fente ពុះ
Sponsor n Commanditaire អ្នកធានា
Spool n Bobine ស្ពូល
Spool File n Dossier De Bobine ឯកសារស្ពូល
Spreadsheet n Bilan សៀវភៅបញ្ជី
Stack n Pile ជង់
Stagger Even Chanceler Même លេខសេសទាបជាងលេខគូ
Stagger Odd Chanceler Impair លេខគូទាបជាងលេខសេស
Stalk tv Tige ឈ្លបចាប់
Standalone adj Autonome ឈរតែឯង
Standard n Standard ស្តង់ដារ
Standby tv De secours រង់ចាំ
Start tv Début ចាប់ផ្ដើម
Start Angle n Commencer L'Angle មុំចាប់ផ្ដើម
Start Menu n Commencer Le Menu ម៉ឺនុយចាប់ផ្ដើម
Starting Page n Commencer La Page ទំព័រចាប់ផ្ដើម
Startup n Démarrage មើល Boot
Statement n Rapport សេចក្ដីថ្លែងការណ៍
Static adj Statique ឋិតិវន្ត
Stationery n Papeterie សំភារៈការិយាល័យ
Stationery n Papeterie ផ្ទៃខាងក្រោយសំបុត្រ
Statistics n Statistiques ស្ថិតិ
Status n Statut ស្ថានភាព
Status Bar n Barre De Statut របារស្ថានភាព
Step n Étape ជំហាន
Stereo Stéréo ស្តេរេអូ
Stock Chart n Diagramme Courant គំនូសតាងសន្និធិ
Stop iv Arrêt ឈប់
Stop tv Arrêt បញ្ឈប់
Storage Device n Dispositif de stockage ឧបករណ៍ផ្ទុក
Store tv Magasin ទុក
Stream n Jet ស្ទ្រីម
Stretch tv Bout droit ទាញឲ្យវែង
Stretch (Wallpaper) adj Bout droit (Papier peint) ប៉ុនទំហំផ្ទៃ
Strict adj Strict តឹងរ៉ឹង
Strikethrough n Strikethrough បន្ទាត់ឆូត
String n Corde ខ្សែអក្សរ
Strip tv Bande ច្បូតចេញ
Strip n Bande ឆ្នូត
Stroke n Course ខ្វាច់
Structure n Structure រចនាសម្ព័ន្ធ
Style n Modèle រចនាប័ទ្ម
Style and Formatting n Modèle et formatage រចនាប័ទ្ម និង ទ្រង់ទ្រាយ
Stylesheet n Stylesheet សន្លឹករចនាប័ទ្ម
Sub Menu n Menu Secondaire ម៉ឺនុយរង
Subdirectory n Sous-répertoire ថតរង
Subdivision n Subdivision ផ្នែករង
Subfolder n Subfolder មើល Subdirectory
Subject n Sujet ប្រធានបទ
Sublevel n Sous-niveau កម្រិតរង
Submission n Soumission ការដាក់ស្នើ
Submit tv Soumettre ដាក់ស្នើ
Subpoint n Subpoint ចំណុចរង
Subroutine n Sous-programme ទម្រង់ការរង
Subscribe tv Souscrire ជាវប្រចាំ
Subscript n Indice inférieur អក្សរតូចក្រោម
Subscription n Abonnement ការជាវប្រចាំ
Subtitle n Sous-titre ចំណងជើងរង
Subtotal n Total partiel សរុបរង
Subtract tv Soustrayer ដក
Subtraction n Soustraction ការដក
Subtree n Sous-arbre មែកធាងរង
Succeed iv Réussisser ជោគជ័យ
Successfully adv Avec succès ដោយជោគជ័យ
Suffix n Suffixe បច្ច័យ
Suggest tv Suggérer ផ្ដល់យោបល់
Suggestion n Suggestion ការផ្ដល់យោបល់
Suite n Suite ឈុត
Sum n Somme ផលបូក
Sum tv Somme បូក
Summarize tv/n Récapituler សង្ខេប
Super User n Utilisateur Superbe អ្នកប្រើជាន់ខ្ពស់
Superordinate adj Superordinate លំដាប់ខ្ពស់ជាង
Superscript n Indice supérieur អក្សរតូចលើ
Supply tv Approvisionner ផ្គត់ផ្គង់
Support tv Supporter គាំទ្រ
Support n Appui ការគាំទ្រ
Surface n Surface ផ្ទៃខាងក្រៅ
Surprise (Smiley) Surprise (Smiley) ភ្ញាក់ផ្អើល
Suspend tv Suspendre ផ្អាក
Suspicious adj Soupçonneux ដែលមន្ទិលសង្ស័យ
Swap tv Échanger ដូរ
Swap Memory n Mémoire D'Échange សតិស្វ៉ប
Switch n Commutateur កុងតាក់
Switch tv Commutater ប្ដូរ
Switch Off tv Commutateur Au loin បិទ
Switch On tv Alimenter បើក
Symbol n Symbole និមិត្តសញ្ញា
Symmetry n Symétrie ស៊ីមេទ្រី
Synchronization n Synchronisation សមកាលកម្ម
Synchronize tv Synchroniser ធ្វើសមកាលកម្ម
Synonym n Synonyme វេវចនសព្ទ
Syntax n Syntaxe វាក្យសម្ពន្ធ
System n Système ប្រព័ន្ធ
System Administrator n Interface gestionnaire អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ
System Requirement n Condition De Système តំរូវការរបស់ប្រព័ន្ធ
System Unit n Unité De Système ធុងប្រព័ន្ធ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក