ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ T

T
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Tab n Étiquette ផ្ទាំង
Tab (Key) n Étiquette (Clef) គ្រាប់ចុចថេប
Table n Tableau តារាង
Table of Contents n Table des matières តារាងមាតិកា
Table Properties n Propriétés De Tableau លក្ខណៈសម្បត្តិតារាង
Tag n Étiquette ស្លាក
Target n Cible គោលដៅ
Task List n Charger la liste បញ្ជីភារកិច្ច
Task Pane n Charger le carreau ស្លាបព្រិលភារកិច្ច
Taskbar n Taskbar របារភារកិច្ច
Telecommunication n Télécommunication ទូរគមនាគមន៍
Teletype n Télétype ទូរអង្គុលីលេខ
Template n Calibre ពុម្ព, គំរូ
Temporary adj Provisoire បណ្ដោះអាសន្ន
Term n Limite ពាក្យបច្ចេកទេស
Terminal n Borne ស្ថានីយ៍
Terminal n Borne ស្ថានីយ៍ចុង
Terminate tv Terminer បញ្ចប់ដំណើរការ
Terminology n Terminologie បច្ចេកស័ព្ទ
Terms of Agreement n Limites d'accord លក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀង
Test tv Essayer, Tester សាកល្បង
Text Box n Boîte Des Textes ប្រអប់អត្ថបទ
Text Editor n Éditeur De Texte កម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ
Text Flow n Écoulement Des Textes លំហូរអត្ថបទ
Text Limit n Limite Des Textes ព្រំដែនអត្ថបទ
Texture n Texture វាយនភាព
Theme n Thème ស្បែក
Thesaurus n Thesaurus កំរងវេវចនសព្ទ
Thesis n Thèse និក្ខេបបទ
Thin adj Mince ស្តើង
Thousands Separator n Séparateur De Milliers សញ្ញាបំបែកខ្ទង់ពាន់
Thread n Fil ខ្សែស្រឡាយ
Thread tv Fil ក្រង
Threshold n Seuil កំរិតពន្លឺ
Thumbnail n Ongle du pouce រូបភាពតូច
Thumbprint n Thumbprint ស្នាមមេដៃ
Tight adj Fortement តឹង
Tilt tv Inclinaison ផ្អៀង
Time n Temps ពេលវេលា
Time Limit n Délai កំណត់ម៉ោង
Time Out iv Temps Dehors អស់ពេល
Time Out n Temps Dehors ពេលសំរាក
Time Setting n Arrangement De Temps ការកំណត់ពេលវេលា
Timer n Temporisateur ឧបករកំណត់ពេល
Tint n Teinte ពណ៌ប្រឿងៗ
Tiny adj Minuscule ល្អិត
Tips n Bouts ពត៌មានជំនួយ
Title n Titre ងារ
Title n Titre ចំណងជើង
Title Bar n Barre De Titre របារចំណងជើង
Title Case n Cas De Titre អក្សរធំនៅដើមពាក្យ
To Do Pour Faire ត្រូវធ្វើ
Toggle tv Cabillot បិទបើក
Toggle n Cabillot កន្លាស់
Token n Marque កាស
Tongue-Out Langue-Dehors លៀនអណ្ដាត
Tool n Outil ឧបករ
Toolbar n Toolbar របារឧបករ
Toolbox n Boîte à outils ប្រអប់ឧបករ
Toolbox n Boîte à outils ប្រអប់ឧបករ
Toolkit n Trousse à outils មើល Toolbox
Tooltip n Tooltip ពត៌មានជំនួយ
Top adj/n Dessus កំពូល
Topic n Matière ប្រធានបទ
Topology n Topologie ក្បួនត
Torus n Tore ថូរ៉ាស់
Trace n Trace ដាន
Trace n Trace តាមដាន
Track tv Voie តាមដាន
Track n Voie ដាន
Trackball n Boule roulante ឃ្លី
Traffic n Le trafic ចរាចរ
Transaction n Transaction កិច្ចការ
Transfer tv Transfert ផ្ទេរ
Transform tv Transformer ប្លែង
Transformation n Transformation បំលែងភាព
Transition n Transition ដំណើរផ្លាស់ប្ដូរ
Transmission n Transmission ការបញ្ជូន
Transmit tv Transmetter បញ្ជូន
Transparency n Transparent ភាពថ្លា
Transparent adj Transparent ថ្លា
Transpose tv Transposer ផ្លាស់កន្លែង
Trash n Détritus សំរាម
Trash Can n Bidon De Détritus ធុងសំរាម
Tree n Arbre មែកធាង
Treeview n Treeview ទិដ្ឋភាពមែកធាង
Trial n Épreuve សំណាកល្បង
Trial Period n Période D'Essai រយៈពេលសាកល្បង
Trigger n Déclenchement គន្លឹះ
Trigger tv Déclenchement កេះ
Trim tv Équilibre កាត់តំរឹម
Tristate n De trois états ស្ថានភាពបី
Troubleshoot tv Dépanner ដោះស្រាយបញ្ហា
Troubleshooter n Dépanneur អ្នកដោះស្រាយបញ្ហា
Troubleshooting n Dépannage ដំណោះស្រាយបញ្ហា
True Color n Couleur Vraie ពណ៌ធម្មជាតិ
Truncate tv Tronqué កាត់ឲ្យខ្លី
Trust tv Confiance ជឿទុកចិត្ត
Trust n Confiance ជំនឿ
Trusted adj Fait confiance ដែលជឿទុកចិត្ត
Tuner n Tuner ប្រដាប់រាវប៉ុស្តិ៍
Turquoise adj Turquoise បៃតងខៀវ
Twip n Twip ធ្វីប
Type tv Taper វាយ
Type n Type ប្រភេទ
Typeface n Oeil d'un caractère លក្ខណៈអក្សរ
Typography n Typographie មុទ្ទវិទ្យា

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក