ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ U

U
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Ultrabold adj Ultrabold ដិតជ្រុល
Ultracondensed adj Ultracondensed ញឹកជ្រុល
Ultraexpanded adj Ultraexpanded រង្វើលជ្រុល
Ultralight adj Ultralight ស្រាលជ្រុល
Ultralight adj Ultralight ស្រាលជ្រុល
Unavailable adj Indisponible ដែលមិនអាចរកបាន
Uncheck tv Uncheck ដោះធីក
Undecided (Smiley) adj Irrésolu (Smiley) មិនទាន់សម្រេចចិត្ត
Underline tv Souligner គូសបន្ទាត់ក្រោម
Undo tv Défaites មិនធ្វើវិញ
Undock tv Faites sortir ចេញពីផែ
Unexpected adj Inattendu ដែលមិនរំពឹង
Unfilled adj Non rempli មិនទាន់បំពេញ
Unformatted adj Non formaté មិនទាន់រៀបចំ
Ungroup tv Ungroup បំបែកក្រុម
Uninstall (Program) tv Uninstall (Programme) លុប
Union n Union សហភាព
Unitary adj Unitaire រួម
Unknown adj Inconnu មិនស្គាល់
Unlink tv Détacher មិនតភ្ជាប់
Unload tv Décharger រើចេញ
Unmark tv Unmark ដោះសម្គាល់
Unmount, Desactivate tv Démonter, Désactiver អាន់ម៉ោន, អសកម្ម
Unnamed adj Anonyme ដែលគ្មានឈ្មោះ
Unpack tv Déballer ស្រាយ
Unreachable adj Inaccessible មិនអាចទៅដល់
Unread adj Non lu មិនទាន់អាន
Unreadable adj Illisible មិនអាចអានបាន
Unready adj Non préparé មិនទាន់ហើយ
Unsent adj Unsent មិនទាន់ផ្ញើ
Unshade tv Unshade ដោះស្រមោល
Unsubscribe tv Résilier ឈប់ជាវ
Unvisited adj Unvisited មិនទាន់ទស្សនា
Unzip tv Décompresser ពន្លា
Update tv Mise à jour បន្ទាន់សម័យ, ធ្វើឲ្យទាន់សម័យ
Updated adj Mis à jour ដែលទាន់សម័យ
Upgrade tv Mise à niveau ធ្វើឲ្យប្រសើរ
Upload tv Téléchargement ផ្ទុកឡើង
Upper adj Supérieur លើ
Uppercase n Majuscule អក្សរធំ
Upright adj Droit ត្រង់ទៅលើ
Upward adv Vers le haut ទៅខាងលើ
URL n URL URL
User n Utilisateur អ្នកប្រើ
User Account n Compte D'Utilisateur គណនីអ្នកប្រើ
User ID n Identification de l'utilisateur លេខសំគាល់អ្នកប្រើ
User Interface n Interface utilisateur ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ
User-Friendly adj Utilisateur-Amical ងាយស្រួលប្រើ
Username n Username ឈ្មោះអ្នកប្រើ
Utility n Utilité ឧបករប្រើប្រាស់

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក