ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ V

V
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Valid adj Valide ត្រឹមត្រូវ
Validate tv Valider ធ្វើឲ្យមានសុពលភាព
Validation n Validation សុពលកម្ម
Validity n Validité សុពលភាព
Value n Valeur តម្លៃ
Variable n Variable អថេរ
Variation n Variation បំរែបំរួល
Vectorized Image n Image De Vectorized រូបភាពកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ
Vendor n Fournisseur ក្រុមហ៊ុនលក់
Verbose adj Bavard បង្ហាញជាអក្សរ
Verify tv Vérifier ផ្ទៀងផ្ទាត់
Versions n Versions កំណែ
Vertical adj Vertical បញ្ឈរ
Video n Vidéo វីដេអូ
Video Conference n Vidéoconférence សន្និសិទតាមវីដេអូ
View tv Vue មើល
View n Vue ទិដ្ឋភាព
Viewer n Visionneuse កម្មវិធីមើល
Violate tv Violer បំពាន
Violation n Violation ការបំពាន
Virtual Folder Chemise Virtuelle ថតនិម្មិត
Virus n Virus មេរោគ
Virus Definition n Définition De Virus និយមន័យមេរោគ
Visual adj Visuel នៃចក្ខុ
Visual Aids n Aides Visuelles ជំនួយរូបភាព
Visualization n Visualisation រូបភាពមើលឃើញ
Visualizer n Visualiseur ម៉ាកែត
Voice Chat n Causerie De Voix ការជជែកកំសាន្តជាសម្លេង
Volatile Button n Bouton Volatil ប៊ូតុងមិនឋិតថេរ
Volume n Volume ភាគ
Volume n Volume កំរិតសម្លេង

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក