ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

សទ្ទានុក្រមខំព្យូរើ អង់គ្លេស-បារាំង-ខ្មែរ W

W
អង់គ្លេស ប្រភេទ បារាំង ខ្មែរ
Wallpaper n Papier peint ក្រដាសបិទជញ្ជាំង
WAN n WAN (Réseau Étendu) បណ្ដាញធំទូលាយ
Warn tv Avertir ព្រមាន
Warning n Avertissement ការព្រមាន
Watch tv Surveiller ឃ្លាំមើល
Watermark adj Filigrane ព្រាលៗ
Way n Manière មធ្យោបាយ
Web n Web បណ្ដាញ
Web Blog n Web Blog មើល Weblog
Web Layout n Disposition de Web ប្លង់ជាបណ្ដាញ
Web Page n Page Web ទំព័របណ្ដាញ
Web Portal n Portail de Web ខ្លោងទ្វារបណ្ដាញ
Web Site n Emplacement de Web តំបន់បណ្ដាញ
Webcasting n Webcasting ការផ្សាយតាមបណ្ដាញ
Weblog n Weblog កំណត់ហេតុបណ្ដាញ
WebMail n WebMail សំបុត្របណ្ដាញ
Webmaster n Webmaster ប្រធានបណ្ដាញ
Webtop n Webtop ផ្ទៃបណ្ដាញ
Western n Occidental លោកខាងលិច
Whole adj Entier ទាំងមូល
Widget n Widget ធាតុក្រាហ្វិក
Widow n Veuve មេម៉ាយ
Width n Largeur ទទឹង
Wildcard Character n Caractère De Wildcard តួអក្សរជំនួស
Window n Fenêtre បង្អួច
Window Manager n Directeur De Fenêtre កម្មវិធីគ្រប់គ្រងបង្អួច
Wink (Smiley) iv Cligne de l'oeil (Smiley) មិចភ្នែក
Wipe tv Chiffon លុប
Wizard n Magicien អ្នកជំនួយការ
Word Art n Art De Mot សិល្បៈអក្សរ
Word Count n Compte De Mot ចំនួនពាក្យ
Word Processing Program n Programme De Traitement De Texte កម្មវិធីវាយអត្ថបទ
Word Processor n Unité de traitement De Texte មើល Word Processing Program
Workbook n Carnet de travail សៀវភៅកិច្ចការ
Workday n Jour ouvrable ថ្ងៃធ្វើការ
Workgroup n Équipe de travail ក្រុមការងារ
Workplace n Lieu de travail កន្លែងធ្វើការ
Worksheet n Feuille de travail សន្លឹកកិច្ចការ
Workspace n Zone de travail តំបន់ធ្វើការ
World Wide Web (WWW) n Web Mondial (WWW) វើលវ៉ាយវិប
Worm n Ver ដង្កូវ
Wrap tv Envelopper រុំ
Wrap Through tv Enveloppe À travers រុំកាត់
Write Protected tv Protégé en écriture ការពារមិនឲ្យសរសេរចូល
Writing Aids n Aides D'Écriture ជំនួយសរសេរ

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក