ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

បង្កើនល្បឿនបើកមែនញាវ (Menu) ក្នុងស៊ូស៊ីលីនុក្ស៍ (Suse Linux)

បង្រួញរយៈពេលចាប់ផ្តើមមែនញាវ (Reduce the Boot Menu delay)

  1. ចូល YaST (ក្នុងKDE, ចុច មែនញាវ K ប្រព័ន្ធ YaST) វាយបញ្ចូលពាក្យសំងាត់នៃឬស (Root password) ចុច​ Enter
  2. ចុចរូបតំណាងប្រព័ន្ធ ក្នុងស៊ុមខាងឆ្វេង ចុចរូបតំណាងកម្មវិធី ចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ ក្នុងស៊ុមខាងស្តាំ ចុចប៊ូតុងកម្មវិធី ចាប់ផ្តើម​ប្រព័ន្ធ ជំរើសកម្មវិធីចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ
  3. ក្នុងជំរើសកម្មវិធីចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ ដកខ្វែងបង្កើតមែនញាវចាប់ ផ្តើម វាយលេខ 0 (បានន័យថា សូន្យវិនាទី) ក្នុងប្រអប់ផត មែនញាវចាប់ផ្តើមអស់ពេល ចុចយល់ព្រម ចុចបញ្ចប់

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក