ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

រៀនគូររូបតុក្កតា

គូររូបជាវិធីធ្វើអោយកុមារ ឬ យុវជន រៀនហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលក្នុងការគិត ហេតុនេះទើបលើកយកតំបន់បណ្តាញខាងក្រោម ដើម្បីជាជំនួយដល់ អ្នករៀនវិធីគូររូបទៅតាមបំណង ៖

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក