ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីបង្កើតមួយតំណភ្ជាប់ ដើម្បីអោយអ្នកអានអាច ទាក់ទងជាមួយម្ចាស់ប្លក

ដើម្បីអោយប្លកអាចទាក់ទងរស់រវើករវាងអ្នកអាននិងម្ចាស់ប្លក, អ្នកគួរ បញ្ចូលមួយតំណ​ ( a link ) ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកអានអាចទាក់ទង ជាមួយម្ចាស់ប្លកក្នុងករណីចាំបាច់។ វិធីអនុវត្តគឺ៖

  1. ចូលប្លករបស់អ្នក​ (វាយឈ្មោះនិងលេខសំងាត់), អ្នកចុចលើ Dashboard (ទូបញ្ជា) ចុចអក្សរ Layout (ផ្ទាំងតាក់តែង) មួយផ្ទាំងតាក់តែងគំរូ(template layout) បង្ហាញចេញមក ចុចត្រង់ "Add a Page Element" នៅផ្នែក ខាងស្តាំនៃប្លក ជ្រើសយករូប HTML/Javascrip
  2. វាយអក្សរ ដូចក្នុងរូបប្រអប់សាសងខាងក្រោម ចុច SAVE CHANGES ដើម្បីថតទុក(save)។
  • បញ្ជាក់៖ អ្នកត្រូវសរសេរអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែវល៍របស់អ្នក ជំនួស ត្រង់ពាក្យ someone@gmail.com ហើយត្រង់ពាក្យ Email Me អាចជំនួស ដោយអក្សរខ្មែរ អ៊ីមែវល៍មកខ្ញុំ (Email Me) ជាការស្រេច។
មិនពិបាកសោះ !!

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក