ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

INSTALLER LES POLICES DE CARACTÈRES KHMÈRES DANS VOTRE ORDINATEUR ( Windows XP et VISTA)

J'ai le plaisir de vous présenter la manière super facile d'installer et de configurer des polices de caractères Khmères Unicode-NiDA pour votre ordinateur afin de créer/écrire/lire en khmer des pages Web et des pages blogs. En outre, vous pourrez composer/lire à l'aise vos courriels en khmer et pourrez également chatter en Khmer sur Messenger, ICQ, Skype, Google Talk et n'importe quel messenger dont vous aviez besoin. Cliquer sur l'image pour l'agrandir


POUR WINDOWS 7 et VISTA (Cliquer ici pour lire en format PDF)POUR WINDOWS XP
ក្តារចុច ឃ្វើរី
and

 ក្តារចុច អីហ្សឺរី
Lire aussi : 1, 2, 3, 4 Remarque:

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក