ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធី បង្កើត អក្សរផ្លាស់ទីតាំង (Marquee characters) ពីស្តាំ ទៅឆ្វេង និង ពីក្រោម ទៅលើ

អក្សរកូដខាងក្រោម ជាអក្សរកូដ ដែល ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក បានប្រើប្រាស់ សំរាប់បង្កើត អក្សរផ្លាស់ទីតាំង (marquee characters) ពីស្តាំ ទៅឆ្វេង និង សំរាប់បង្កើត អក្សរផ្លាស់ទីតាំង (marquee characters) ពីក្រោម ទៅលើ ។ អ្នកអាច ចំលង/បិទភ្ជាប់ និង កែប្រែពួកវា ដាក់ក្នុង ប្រព័ន្ធប្លក Blogger របស់អ្នក ដើម្បីប្រើប្រាស់ តាមចិត្តចង់។


- អក្សរកូដ បង្កើត អក្សរផ្លាស់ទីតាំង (Marquee characters) ពីស្តាំ ទៅឆ្វេង

(មើល របារខាងលើ ត្រង់ក្បាលទំព័រប្លក ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក)

<marquee scrolldelay="1" direction="left" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" height="40" align="center"> <p style="margin-bottom: 0in;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span ><span >ចុច </span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;"><b><i><span style="font-family:Arial,sans-serif;"><span style="font-size:130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ctrl +</span></span></span></i></b><span style="font-family:Arial,sans-serif;"> </span></span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;">លើ<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ក្តារចុច</span></span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;"><i>(Keyboard)</i> </span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;">ដើម្បី<span style="color: rgb(255, 0, 0);">មើលពង្រីក</span>អក្សរខ្មែរ</span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;">, </span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;">ចុច </span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;"><b><i><span style="font-family:Arial,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size:130%;">Ctrl O</span> </span></span></i></b>(</span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;">សូន្យ</span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;">) </span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:100%;">ដើម្បីត្រឡប់<span style="color: rgb(255, 0, 0);">មកដើម</span>វិញ </span></span></span><a href="http://bp0.blogger.com/_nY5WnJIscEY/R62CQHSt2RI/AAAAAAAABMM/Rh1TxRSFYoQ/s200/Khmer_flag.gif" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5125702752320478850" border="0" style="cursor: pointer; width: 60px; height: 35px;" alt="" src="http://bp0.blogger.com/_nY5WnJIscEY/R62CQHSt2RI/AAAAAAAABMM/Rh1TxRSFYoQ/s200/Khmer_flag.gif"/></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="font-size:120%;"> CAMBODIA , </span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);font-size:100%;"><span style="font-family:Tahoma;"><span style="background: rgb(255, 255, 153) none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;"> <span style=";font-family:Khmer OS Muol;font-size:130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-style: italic;">ខ្មែរអាយធី </span></span></span><span style="font-family:Khmer OS Fasthand;">សំរាប់អ្នក</span></span> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);font-size:100%;"><span style="font-family:Tahoma;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);font-family:Khmer OS Fasthand;">ធ្វើបដិវត្ត</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);font-size:100%;"><span style="font-family:Tahoma;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);font-family:Khmer OS Fasthand;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">មិន</span>ប្រើប្រាស់<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> ព្យាង្គ</span>តំរួត <span style="color: rgb(255, 0, 0);">លើកលែង</span>តែ<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> ចៀស<span style="color: rgb(51, 51, 255);">មិនរួច</span></span></span></span></span></p> </marquee>

បញ្ជាក់ ៖

- នេះជា អក្សរកូដទូទៅ សំរាប់ អក្សររត់ ពីស្តាំ ទៅ ឆ្វេង, នៅស្ងៀម អោយអាន ពេលដាក់កណ្តុរ ក្បែរ ៖

<marquee align="center" direction="left" height="40" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="2" scrolldelay="1">ខ្លឹមសារ អត្ថបទ </marquee>

- ដើម្បីដាក់អក្សររត់ លើក្បាលទំព័រ ដូចប្លក ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក, អ្នកត្រូវតែធ្វើ ដូចតទៅ ៖
 • ចុច Layout→ Edit HTML→ កែដាក់ yes ក្នុង id='main' showaddelement='yes'Save Template → ចុច Layout នឹងឃើញ Add a GadgetHTML/Java Script→ បញ្ចូល អក្សរកូដ ខាងលើ ទៅក្នុង HTML/Java Script → កែប្រែពាក្យ តាមតំរូវចិត្ត → អក្សរនឹងរត់ និងបង្ហាញចេញ តាមចង់!

- អក្សរកូដ បង្កើត អក្សរផ្លាស់ទីតាំង (Marquee characters) ពីក្រោម ទៅលើ


​ (មើល របារខាង ស្តាំ (Right Sidebar) របស់ប្លក ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក)

<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">ស្តាប់វិទ្យុ</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">/</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">អានកាសែត <span style="color: rgb(51, 51, 255);">រាល់ថ្ងៃ</span></span><marquee scrolldelay="1" direction="up" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" height="80" align="left"><br/><br/><a href="http://ki-media.blogspot.com">ពត៌មានទាន់ចិត្ត ពីខ្មែរសំងាត់<br/></a><a href="http://www.rfa.org/khmer">វិទ្យុ សំលេងអាស៊ីសេរី <br/> </a><a href="http://www.voanews.com/khmer">វិទ្យុ សំលេងសហរដ្ឋអាមេរិក វីអូអេ<br/> </a><a href="http://www.khmerkrom.org/radio/archive.php">វិទ្យុ សំលេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោម<br/> </a><a href="http://www.khmerkromngo.org/multimedia/multimedia.htm">វិទ្យុ សំលេងវេទិកាខ្មែរកម្ពុជាក្រោម<br/> </a><a href="http://www.samrainsyparty.org/index.html">វិទ្យុ សំលេងពន្លឺភ្លើងទៀន<br/> </a><a href="http://www.cambodiapolitic.org">ទីប្រជុំពត៌មាន ពីកាសែតក្នុងស្រុក<br/> </a><span style="color: rgb(51, 51, 255);">កាសែត ស្រឡាញ់ខ្មែរ</span>(<a href="http://www.srolanhkhmer.blogspot.com/">ឆ្នាំ២០០៨</a>)(<a href="http://slknews.blogspot.com"> ឆ្នាំមុនៗ</a>)<br/><a href="http://kmsblog.wordpress.com"><b>កាសែត ខ្មែរម្ចាស់ស្រុក</b>(ថ្មី)<br/></a><a href="http://www.preynokornews.blogspot.com">កាសែត ពត៌មានព្រៃនគរ<br/> </a><a href="http://www.kohsantepheapdaily.com.kh">កាសែត កោះសន្តិភាព <br/><br/></a></marquee>

បញ្ជាក់ ៖

- នេះជា អក្សរកូដទូទៅ សំរាប់ អក្សររត់ ពីក្រោម ទៅ លើ, នៅស្ងៀម អោយអាន ពេលដាក់កណ្តុរ ក្បែរ

<marquee scrolldelay="1" direction="up" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" height="80" align="left"> <br/> ខ្លឹមសារ អត្ថបទ ១ <br/> ខ្លឹមសារ អត្ថបទ ២ <br/> ខ្លឹមសារ អត្ថបទ ៣ <br/> ខ្លឹមសារ អត្ថបទ ៤</marquee>

4 វិចារ:

 1. Anonymous says

  សូម​ចូល​រួម​ជជែក​ពិភាក្សា​លើ​ប្រធាន​បទ ស្តី​អំពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដែល​បណ្តាល​មក​ពី​ភាព​រីក​ចម្រើន​នៃ​វិស័យ Games Online នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ ឲ្យ​បាន​ច្រើន?


  Anonymous says

  សុខា
  www.sokha-ink.blogspot.com
  darasiink@rocketmail.com

  ខ្ញុំគិតថា ប្រហែលជាធ្វើមិនកើត នៅក្នុង blogspot ទេដឹង និយាយអោយត្រង់ចុះ មិនដឹងជាចាប់ផ្តើម មុនដំបូងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេ?

  បើសិនជាបងមានពេល សូមជួយចូលទៅមើល ទំព័រខ្ញុំផង ថាតើខ្ញុំអាធ្វើយ៉ាងណាបាន...។


  រំដូល says

  នៅទីបំផុត ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមឈានមួយជំហ៊ានលើទំព័រប្លក់!!
  http://romdual.blogspot.com


  ស៊ឹម កុសល MKV says

  Great here is my site

  www.simkosal.blogspot.com


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក