ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

បួនជំហាន គ្មានអាចចៀស ពេលបង្កើត វ៉ែបសៃថ៍ អក្សរខ្មែរ តាមកម្មវិធី Dreamweaver CS3

សូមចូលមើល ៖ http://deumtnout.wordpress.com/files/2009/08/creating-website-by-using-dreamweaver.pdf , នឹងសរសេរបន្ត នៅថ្ងៃសៅរ៍ បន្ទាប់ !

2 វិចារ:

  1. Huylang says

    Someone told me that we can creat a web page via notepad. Isn't it? Could you tell me the detail how to creat a web page. I am really interested on it,specially with notepad.
    Thand for advance


    Khmers.info says

    how to do it?


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក