ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីតំលើងរហ័ស/ប្រសិទ្ធិភាព ក្រមអក្សរខ្មែរ យូនីកូដ-នីដា លើវិនដោស្ស ៧ , អស់ពេល ត្រឹម ២ នាទី


វិនដោស្ស ៧ (Windows 7) ជាកំណែចុងក្រោយ (last version) នៃអំបូរ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិវិដោស្ស (Windows Operating System)។ ថ្វីបើ វាមានបង្ហាញចេញ អក្សរខ្មែរ លើផ្ទាំងប្រទាក់ (Interface) របស់វា ប៉ុន្តែ ទំហំអក្សរខ្មែរ ទាំងនោះ ទាំងអំណាន ទាំងសំណេរ​ តូចជាងស្រមោច, មិនត្រឹម ភ្នែកមនុស្សធំ សូម្បីភ្នែកកូនក្មេង ប្រឹងអានវា សឹងឈឺភ្នែក។
ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហាបង្ហាញតូច ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា លើវិនដោស្ស ៧, ខាងក្រោម ជាវិធីណែនាំលំអិត ទំនាញយក, ការតំលើង ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា និងការកំណត់ទំរង់ វិនដោស្ស ៧ សំរាប់ប្រើប្រាស់ ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ។ 
ចុចផងដែរ Khmer Unicode for Win 7 ជាឯកសារ ទំរង់ PDF សំរាប់ អំណានលំអិត។


 1 វិចារ:

  1. charlie says

    anyone can help me NIDA khmer unicode on Window 7 (64 bits)


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក