ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីចំលង អក្សរកូដ "វិធីតំលើង ក្រមអក្សរខ្មែរ យូនីកូដ-នីដា លើខំព្យូរើ របស់អ្នក"

ខាងក្រោម ជាអក្សរកូដ បង្ហាញវិធីទាញយក/តំលើង ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា លើខំព្យូរើ, អ្នកអាចចំលងវា ដាក់លើប្លក របស់អ្នក តាមចង់។


អក្សរកូដ សំរាប់

                       
<a href="http://khmeritforyou.blogspot.com/2007/07/how-to-install-and-configure-khmer.html"><img style="width: 190px; height: 29px;" src="http://bp3.blogger.com/_nY5WnJIscEY/R6und2orcVI/AAAAAAAABKs/2zHe0jGyWdM/s200/installkhmerUnicode.gif"/></a><br/> <a href="http://khmeritforyou.blogspot.com/2007/07/how-to-install-and-configure-khmer.html" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5164409974325735778" border="0" style="cursor: pointer; width: 29px; height: 19px;" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/R62CQHSt2RI/AAAAAAAABMM/Rh1TxRSFYoQ/s200/Khmer_flag.gif" title="តំលើង ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា ដោយប្រសិទ្ធិភាព ទៅក្នុងខំព្យូរើ (សំរាប់អិចក្សភី និង វិស្តា)"/></a> <a href="http://khmeritforyou.blogspot.com/2007/07/how-to-install-and-configure-khmer.html"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5160342026116100098" border="0" style="cursor: pointer;width: 29px; height: 19px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/R503u2orcAI/AAAAAAAABEg/t8M0Oc2KHfA/s200/uk_flag.gif" title="Install Khmer Unicode-NiDA fonts if your comp can't read Khmer words(XP & Vista)"/></a> <a href="http://khmeritforyou.blogspot.com/2007/07/comment-installer-et-configurer-votre.html"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5160346879429144594" border="0" style="cursor: pointer; width: 29px; height: 19px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/R508JWorcBI/AAAAAAAABEo/h-LVVOhkARU/s200/french%2Bflag.GIF" title="Installer Khmère Unicode-NiDA si votre ordi ne pourrait lire les mots khmers(XP & Vista)"/></a> <a href=""><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5160473379100913730" border="0" style="cursor: pointer; width: 29px; height: 19px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/R52vMmorcEI/AAAAAAAABFY/p5CaiDyapDw/s200/china_flag.gif" title="安装Khmer Unicode-NiDA字体如果您的计算机无法读khmer词 (为XP & Vista)"/></a> <a href=""><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5160472408438304802" border="0" style="cursor: pointer; width: 29px; height: 19px;" src="http://bp2.blogger.com/_nY5WnJIscEY/R52uUGorcCI/AAAAAAAABEw/fkAKtebuD-8/s200/koreaFlag.GIF" title="너의 컴퓨터가Khmer낱말을 읽을KhmerUnicode-NiDA글꼴을 설치하십시요 (XP & Vista)"/></a> <a href=""><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5160475659728547922" border="0" style="cursor: pointer; width: 29px; height: 19px;" src="http://bp3.blogger.com/_nY5WnJIscEY/R52xRWorcFI/AAAAAAAABFk/oL5CGL25Iig/s200/japan_flag.gif" title="Khmer の単語を読むためにKhmer のUnicode-NiDA の壷を取付けなさい(XP & Vista)"/></a>


អក្សរកូដ សំរាប់
<a href="http://3.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/SxkAnmI4pVI/AAAAAAAACCw/kPAo-HvN-sw/s1600-h/khmer+keyboard.jpg"><img border="0" width="50" src="http://3.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/SxkAnmI4pVI/AAAAAAAACCw/kPAo-HvN-sw/s320/khmer+keyboard.jpg" height="39" title="ក្តារចុច ឃ្វើរី"/></a><a href="http://2.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/SxkAnfWPgPI/AAAAAAAACCs/R6Tt78LS91Q/s1600-h/clavier%20khmer.JPG"><img border="0" width="50" src="http://2.bp.blogspot.com/_nY5WnJIscEY/SxkAnfWPgPI/AAAAAAAACCs/R6Tt78LS91Q/s320/clavier%20khmer.JPG" height="39" title="ក្តារចុច អីហ្សឺរី"/></a> <a href="http://kendy2007.googlepages.com/usp10.dll"><img style="width: 50px; height: 39px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_zchBH021qfc/R7s2_YdjTkI/AAAAAAAAAQQ/S677CGiTFuc/s320/usp10.gif"/></a>

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក