ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីតំលើង/ប្រើប្រាស់ ឥតគិតថ្លៃ FormatFactory ជាអក្សរខ្មែរ ១០០% សំរាប់បំលែងទាន់ចិត្ត ទ្រង់ទ្រាយ របស់ រូបភាព/អឌាវ/វិឌីអូ

ចុចទាញយក ឯកសារណែនាំ ជាទំរង់ PDF

ចុចទាញយក កញ្ចប់អក្សរខ្មែរ សំរាប់ កម្មវិធី FormatFactory  FormatFactory ជាកម្មវិធី ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ សំរាប់បំលែង សឹងគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយ រូបភាព/អឌាវ/វិឌីអូ ទៅ មួយទ្រង់ទ្រាយដទៃ តាមប៉ង របស់អ្នក។
មានកូនខ្មែរខ្លះ បានប្រែសំរួល វា ប៉ុន្តែ គ្មានទាន់បានចំន័យបច្ចេកទេស របស់ពត៌មានវិទ្យា ក៏បានអោយដំណឹង ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក បន្តពិនិត្យ/ប្រែសំរួល ជារូបរាងពេញជាអក្សរខ្មែរ សំរួលការប្រើប្រាស់ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន សំរាប់គ្រប់កូនខ្មែរ។
ពេលនេះ ដើមត្នោតមួយ ផ្សព្វផ្សាយ វា ជាអក្សរខ្មែរ ១០០ % រួមចំណែក ចែករំលែក ចំណេះ សំរាប់គ្រប់កូនខ្មែរ។

ដោយរាប់អាន

1 វិចារ:

  1. Piseth UM says

    That's cool. I will learn how to use it.


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក