ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

ទាញយក វចនានុក្រម ខំព្យូរើ អ៊ីងគ្លីស-ខ្មែរ សំរាប់អ្នក!

2 វិចារ:

  1. Por Samnang says
    This comment has been removed by the author.

    Sophos says

    good


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក