ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

CountDown (រាប់ចុះ) នៅទីលាន Times Square, ក្រុង New York (NYC), ចុះនៅប្រទសខ្មែរ?

យប់សួស្តី, អ្នករាល់គ្នា!២ ម៉ោង ទៀត ដល់ អធ្រាធសួស្តី ឆ្លងឆ្នាំ នៅ ប្រទេសខ្មែរ ហើយ … នឹង ជិតភ្លឺសួស្តី អ្នករាល់គ្នា!
មើល កំសាន្ត អារម្មណ៍ CountDown (រាប់ចុះ) ឆ្លងឆ្នាំ នៅទីលាន Times Square, ក្រុង New York (NYC)

ចុះ ប្រទេសខ្មែរ វិញ??

1 វិចារ:

  1. Anonymous says

    យប់សួស្តី ជិតភ្លឺសួស្តី ?
    នៅក្នុងភាសាខ្មែរ អធ្រាធ និង អធ្រាត្រ ខុសគ្នា ដែរឬទេ ?


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក