ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

ក្តារចុចខ្មែរយូនីកូដងាយប្រើ សរសេរអក្សររហ័សទាន់ចិត្ត

Download Khmer Unicode fonts from http://www.khmeros.info/drupal ក្តារចុច QWERTY សំរាប់វាយអក្សរខ្មែរយូនីកូដ
ស្តង់ដា​ NiDA* ក្តារចុច AZERTY សំរាប់វាយអក្សរខ្មែរយូនីកូដ
ស្តង់ដា​ NiDA*
*NiDA: National Information Communications Technology Development Authorithy(Cambodia)

1 វិចារ:

  1. chantra says

    ឈ្មោះ​អ្នក​ដូច​ជា​អ្នក​រៀន​ជាមួយ​ខ្ញុំ​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ​ន័រតុន។
    http://trajoke.blogsome.com
    http://traactivity.wordpress.com
    http://khmerit.wordpress.com


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក