ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

EASIEST WAY TO INSTALL KHMER UNICODE FONTS

Method One (This is the best way to use, see the details)

In order to use Khmer Unicode fonts, please download them from http://www.khmeros.info/drupal Click on Prepare your computer for Unicode Click Download ​ Click on the phrase before this one "or choose a different mirror " Save on disk OK

Double click on the file just downloaded to setup it.

Method Two

Download usp10.dll from http://www.khmercenter.ch and do the following ways :

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក