ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

INSTALLER LES CARACTERES KHMER UNICODE

Méthode Une (la plus efficace) Lire en détails   

Pour mieux utiliser les polices de caractères Khmère Unicode, veuillez les télécharger du site http://www.khmeros.info/drupal
Cliquer sur Prepare your computer for Unicode Cliquer Download ​ Cliquer sur la phrase avant celle de "or choose a different mirro " Enregistrer sur disque OK
Cliquer deux fois le fichier téléchargé pour l’installer.Méthode Deux


Télécharger usp10.dll du site http://www.khmercenter.ch et faites l’installer de manières suivantes :


0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក